Jehoeda » Specials » Bijbelse geschiedenispersonen

Startpagina - Bijbelse geschiedenis en Bijbelse personen

Startpagina - Bijbelse geschiedenis en Bijbelse personen De Bijbel heet in het Hebreeuws Tenach. Tenach is het acroniem van Tora (Onderricht), Nevi'iem (Profeten) en Ketoeviem (Geschriften). De Tenach wordt ook wel de Tora genoemd. We bedoelen hiermee de Schriftelijke Tora. Daarnaast hebben de Joden ook de Mondelinge Tora die de tekst van de Schriftelijke Tora uitlegt.

Wat kunt u in deze special verwachten?

In deze special besteden we aandacht aan de Joodse Bijbel c.q. de Tora. We behandelen zowel de Schriftelijke als de Mondelinge Tora. Naast een overzicht van de Joodse Bijbelboeken en de Schriftelijke en Mondelinge Tora besteden we ook aandacht aan de inhoud van de Bijbelboeken en bespreken we Bijbelse figuren die voor het Joodse volk van groot belang zijn. Ook besteden we aandacht aan Bijbelcommentatoren. Uiteraard wordt over de inhoud van de Bijbelboeken vanuit orthodox Joods perspectief geschreven. De Tora (=instructie) is immers alleen bedoeld voor het Joodse volk, hoewel er ook ook wijsheden in staan die relevant zijn voor de niet-Joden. Wie overigens meer informatie wil over de betekenis van de Joodse Bijbel voor niet-Joden kan kijken in een andere special c.q. startpagina, klik hier.

Bijbelboeken

Joodse Bijbelboeken (de Schriftelijke en Mondelinge Tora)De Geschreven en Mondelinge Tora
 • Joodse Bijbelboeken (de Schriftelijke en Mondelinge Tora)

Geschiedenis Tora: uitleg over de Joodse ToraOntwikkeling van de Tenach
 • Geschiedenis Tora 1: Wat is de Tora?
 • Geschiedenis Tora 2: Ontvangst van de Tora op de Sinaï
 • Geschiedenis Tora 3: De Mondelinge Tora
 • Geschiedenis Tora 4: Kabbala – mystiek
 • Geschiedenis Tora 5: Uitleg dertien geloofspunten Maimonides
 • Geschiedenis Tora 6: Bnei Noach – Tora voor niet-Joden
 • Geschiedenis Tora 7: Mondelinge overdracht Tora
 • Geschiedenis Tora 8: Misjna en Talmoed
 • Geschiedenis Tora 9: Hoofdafdelingen Misjna/Talmoed
 • Geschiedenis Tora 10: Van Babylonië naar Europa
 • Geschiedenis Tora 11: Commentatoren en codices
 • Geschiedenis Tora 12: Kabbala en Chassidisme
 • Geschiedenis Tora 13: jesjivot en moessar
 • Geschiedenis Tora 14: de Verlichting en Joden
 • Geschiedenis Tora 15: Tora overleeft Holocaust
 • Geschiedenis Tora 16: Moderne uitdagingen
 • Bijbel (Tenach) - Canon & Tora
 • Bijbel (Tenach) - Overlevering & Masora
 • Bijbel (Tenach) - Boekrollen
 • Bijbel (Tenach) - Geniza & Belangrijke handschriften
 • Bijbel (Tenach) - De positie van de mens
 • Bijbel (Tenach) - natuurbeelden in de Tenach
 • Bijbel (Tenach) - Hebreeuwse poëzie in de Tenach
 • Bijbel (Tenach) - kunst in de Tenach
 • Bijbel (Tenach) - muziek & muziekinstrumenten in Oud Israël
 • Bijbel (Tenach) - Halacha & Haggada

Joodse Bijbel - geschiedenis van de Joden

ToraRichteren, profeten en koningen
 • Joodse Bijbel 1: schepping van de wereld en Adam/Eva
 • Joodse Bijbel 2: Kaïn en Abel en afstammelingen Adam
 • Joodse Bijbel 3: Noach en de Zondvloed
 • Joodse Bijbel 4: de Toren van Babel
 • Joodse Bijbel 5: het leven van aartsvader Abraham
 • Joodse Bijbel 6: Abram en Lot
 • Joodse Bijbel 7: Het verbond tussen God en Abraham
 • Joodse Bijbel 8: Vernietiging van Sodom en Gomorra
 • Joodse Bijbel 9: Izaäk en Ismaël
 • Joodse Bijbel 10: Abraham getest - "offer" van Izaäk
 • Joodse Bijbel 11: Izaäk en Rebekka trouwen
 • Joodse Bijbel 12: Jakob en Ezau
 • Joodse Bijbel 13: Jakob ontvangt de zegen van Izaäk
 • Joodse Bijbel 14: de vlucht van Jakob
 • Joodse Bijbel 15: Jakob bij Laban
 • Joodse Bijbel 16: Jakob keert naar Kanaän terug
 • Joodse Bijbel 17: Jozef en zijn broers
 • Joodse Bijbel 18: Jozef bij Potifar en in gevangenis
 • Joodse Bijbel 19: Jozef als bestuurder van Egypte
 • Joodse Bijbel 20: Jozefs broers komen naar Egypte
 • Joodse Bijbel 21: Jozefs broers opnieuw naar Egypte
 • Joodse Bijbel 22: Jozef openbaart zijn identiteit
 • Joodse Bijbel 23: Jakob en zijn familie naar Egypte
 • Joodse Bijbel 24: Israëls slavernij in Egypte
 • Joodse Bijbel 25: de geboorte van Mozes
 • Joodse Bijbel 26: Mozes' eerste avonturen
 • Joodse Bijbel 27: God openbaart Zichzelf aan Mozes
 • Joodse Bijbel 28: Mozes en Aäron bij de Farao
 • Joodse Bijbel 29: de tien plagen van Egypte
 • Joodse Bijbel 30: doortocht door de Riet zee
 • Joodse Bijbel 31: manna uit de hemel
 • Joodse Bijbel 32: Amalek en Jethro
 • Joodse Bijbel 33: Openbaring op de Sinaï
 • Joodse Bijbel 34: het Gouden Kalf
 • Joodse Bijbel 35: Het volk van het Boek
 • Joodse Bijbel 36: De Tabernakel
 • Joodse Bijbel 37: beproevingen in de woestijn
 • Joodse Bijbel 38: de twaalf verspieders
 • Joodse Bijbel 39: de opstand van Korach
 • Joodse Bijbel 40: de laatste jaren in de woestijn
 • Joodse Bijbel 41: verovering oosten van de Jordaan
 • Joodse Bijbel 42: Bileam en Balak
 • Joodse Bijbel 43: Mozes' dood
 • Joodse Bijbel 44: Jozua, waardig opvolger van Mozes
 • Joodse Bijbel 45: de val van Jericho
 • Joodse Bijbel 46: de verdeling van Kanaän
 • Joodse Bijbel 47: Richteren - Otniël, Ehud, Shamgar
 • Joodse Bijbel 48: Richteren - Deborah en Barak
 • Joodse Bijbel 49: Gideon verslaat de Midianieten
 • Joodse Bijbel 50: Abimelech, Tola, Jair en Jefta
 • Joodse Bijbel 51: Simson de Nazireeër en Richter
 • Joodse Bijbel 52: Samuël de Profeet en Richter
 • Joodse Bijbel 53: Saul eerste Koning Israël
 • Joodse Bijbel 54: David de schaapsherder en Goliath
 • Joodse Bijbel 55: David - Saul - Jonathan
 • Joodse Bijbel 56: David in ballingschap
 • Joodse Bijbel 57: de dood van Koning Saul
 • Joodse Bijbel 58: David, koning van Juda
 • Joodse Bijbel 59: Koninkrijk van David en Jeruzalem
 • Joodse Bijbel 60: laatste oorlogen koning David
 • Joodse Bijbel 61: Absalom / David wederom koning
 • Joodse Bijbel 62: Koning Davids laatste jaren
 • Joodse Bijbel 63: Koning Salomo en de Tempel
 • Joodse Bijbel 64: Israël onder Salomo – vrede
 • Joodse Bijbel 65: het koninkrijk van Jeroboam
 • Joodse Bijbel 66: Baasha, Zimri, Omri, Achab
 • Joodse Bijbel 67: profeet Elia
 • Joodse Bijbel 68: Laatste jaren van Achab
 • Joodse Bijbel 69: zonen van Achab, Elisa, Jehoram
 • Joodse Bijbel 70: de wonderen van profeet Elisa
 • Joodse Bijbel 71: Samaria onder beleg
 • Joodse Bijbel 72: Einde van het Huis van Omri
 • Joodse Bijbel 73: Het Huis van Jehu
 • Joodse Bijbel 74: de profeten Hosea, Amos, Jona
 • Joodse Bijbel 75: Einde Koninkrijk Israël
 • Joodse Bijbel 76: Rehabeam en Abijah van Juda
 • Joodse Bijbel 77: Koning Asa van Juda
 • Joodse Bijbel 78: Koning Jehosjafat van Juda
 • Joodse Bijbel 79: Joram, Achazja en Athalia van Juda
 • Joodse Bijbel 80: Koning Joas van Juda
 • Joodse Bijbel 81: Koning Amasja van Juda
 • Joodse Bijbel 82: Uzzia (Azarja) en Jotam van Juda
 • Joodse Bijbel 83: De profetieën van Jesaja
 • Joodse Bijbel 84: De profetieën van Micha
 • Joodse Bijbel 85: Koning Achaz van Juda
 • Joodse Bijbel 86: Koning Hizkia van Juda
 • Joodse Bijbel 87: Koningen Manasse en Amon van Juda
 • Joodse Bijbel 88: Profeten Joël, Nachum en Habakkuk
 • Joodse Bijbel 89: Koning Josia van Juda
 • Joodse Bijbel 90: De profeet Jeremia
 • Joodse Bijbel 91: Koningen Joachaz en Jojakim van Juda

Bijbelse persoonlijkhedenBijbelcommentatoren
 • Adam en de toekomst: Joodse commentaren en toelichtingen
 • Kaïn en Abel: Joodse commentaren en toelichtingen
 • Noach en de Ark: Joodse commentaren en toelichtingen
 • Abraham, onze vader: Joodse commentaren en toelichtingen
 • Het “offer” van Izaäk: Joodse commentaren en toelichtingen
 • Jakob en duisternis: Joodse commentaren en toelichtingen
 • Jozef de Rechtvaardige: Joodse commentaren en toelichtingen
 • Mozes de aanvoerder: Joodse commentaren en toelichtingen
 • Jozua de overwinnaar: Joodse commentaren en toelichtingen
 • Koning Saul: Joodse commentaren en toelichtingen
 • De profeet Elia: Joodse commentaren en toelichtingen
 • Jona en vergeving: Joodse commentaren en toelichtingen
 • De profeet Jeremia: Joodse commentaren en toelichtingen
 • Job en het lijden: Joodse commentaren en toelichtingen
Pirkei Avot: Misjna-traktaat over Joodse moraal en ethiek

Pirkei Avot: Misjna-traktaat over Joodse moraal en ethiek

Pirkei Avot (פרקי אבות – Spreuken of Wijsheid der Vaderen) is een traktaat uit de Misjna (Mondelinge Tora) dat handelt over Joodse moraal, waarden en et…
Jodendom: Tora alleen bestuderen met klassiek Joodse bronnen

Jodendom: Tora alleen bestuderen met klassiek Joodse bronnen

Om de Tora goed te kunnen bestuderen mogen alleen erkende klassiek Joodse bronnen gebruikt worden, zoals de Mishna, Tosefta, Baraita, Talmoed, Kabbala, Pirkei Avot, Misneh Tora, etc. Deze na-Bijbelse…
Joodse denkers: Rasji – Commentaar op Genesis

Joodse denkers: Rasji – Commentaar op Genesis

In het boek 'Rasji - een middeleeuws Joods denker' van Chaim Pearl geeft de auteur een aantal langere voorbeelden van Rasji's commentaar op de Tenach. Pearl tracht het commentaar uit te leggen en vers…
Joodse denkers: Rasji – Bijbelcommentaar (pesjat/derasj)

Joodse denkers: Rasji – Bijbelcommentaar (pesjat/derasj)

Rasji wilde de letterlijke betekenis van de Bijbel geven (pesjat). In zijn tijd gaven de rabbijnen de midrasj als exegese. Maar Rasji zegt nadrukkelijk geen derasj te willen leveren. Zo zegt hij over…
Joodse denkers: Rasji – Bijbelcommentaar; een uiteenzetting

Joodse denkers: Rasji – Bijbelcommentaar; een uiteenzetting

In dit artikel een algemene uiteenzetting van het Bijbelcommentaar van Rasji. Rasji werkte tegelijk aan zijn commentaren op de Bijbel alsook op de Talmoed. Hij deed dit heel systematisch en behoedzaam…
Joodse denkers: Rasji - Bijbelcommentaar in Joodse traditie

Joodse denkers: Rasji - Bijbelcommentaar in Joodse traditie

Voordat we beginnen met het Bijbelcommentaar van Rasji gaan we eerst in op het interpreteren van de Bijbel binnen de Joodse traditie. De eerste Joodse leraren waren priesters (zie Maleachi 2:7). Na de…
Joodse denkers: Rasji – het leven van Rasji

Joodse denkers: Rasji – het leven van Rasji

Rasji (resj, sjin en jod) is de afkorting van Shlomo Itschaki. Zijn leerlingen noemden hem Rabbenoe (onze rabbi) of Hamore (de leraar). Niemand weet precies wanneer Rasji geboren werd. Als jaren worde…
Joodse denkers: Rasji – historische achtergrond

Joodse denkers: Rasji – historische achtergrond

Aan de hand van het boekje 'Rasji – een middeleeuws joods denker' van Chaim Pearl beschrijven we het leven van Rabbi Salomo ben Isaak oftewel Rasji (Rashi). Rasji wordt gezien als één van de grootste…
Gepubliceerd door Jehoeda op 13-02-2011, laatst gewijzigd op 12-10-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties