Jehoeda » Specials » Torastudie

Startpagina - Jodendom: Torastudie

Startpagina - Jodendom: Torastudie Torastudie is de belangrijkste plicht die Joden na moeten komen. Voor niet-Joden is Torastudie niet verplicht maar is wel handig om de Noachidische geboden goed na te kunnen leven. De Tora bestaat zowel uit een schriftelijke versie, zoals die terug te vinden is in de Tenach, als uit een mondelinge versie, zoals die terug te vinden is in de Misjna, Talmoed, Midrash en in andere commentaren. Aan de hand van Joodse commentatoren wordt de hele Tora (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) besproken. In de loop der tijd zullen de artikelen verder aangevuld worden met een nadere toelichting op de Joodse commentaren.
Raadpleeg bij (persoonlijke) Joods religieuze kwesties en/of vragen altijd een orthodoxe rabbijn. Ga naar:
  • http://www.nik.nl/
  • http://www.faq-online.nl/

Artikelindeling


Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge Tora

De Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwestie; als je wilt definiëren wat het Joodse Volk is; als je het Jodendom wilt proeven, ruiken en voelen -voor al deze zaken kijk je in de Tora. Maar wat is de Tora? Hoe definieer je haar grenzen?

Tora: de eerste vijf boeken van Mozes (Choemash of Pentateuch)

De Tora verwijst vaak naar de Vijf Boeken van Mozes (Choemash of Pentateuch). In het traditionele Jodendom worden deze boeken beschouwd als een precies verslag van de woorden van G'd aan Zijn profeet Mozes. Deze boeken beschrijven de Schepping van de wereld, de belangrijkste gebeurtenissen van de eerste 2000 jaar geschiedenis, de oorsprong van de familie die het Joodse Volk werd, de ballingschap en slavernij in Egypte, verlossing, het geven van de 'Tora' op de Berg Sinaï en enige erg beperkte details van de 613 mitswot (plichten) die de Joden werden opgedragen na te leven.

Tora: de Bijbel (Tenach)

De Tora verwijst ook wel naar de hele Bijbel (Tenach).

Tora: geschreven en mondelinge wet

De Tora wordt ook gebruikt voor de Geschreven en de Mondelinge Wet. Het geheel van de Joodse leerstellingen: Tenach, Misjna, Tamoed en nog andere werken. Deze worden continue bestudeerd gedurende alle generaties tot en met nu.

Tora: de som van alle kennis die gevonden kan worden in de Geschreven en Mondelinge Wet

Soms wordt de term 'Tora' gebruikt zonder te verwijzen naar enig specifiek boek. Het is de som van alle kennis die gevonden kan worden in de geschreven en mondelinge Tora. Hoe de Tora toegepast kan worden aan een veranderende wereld.

Joodse traditie over de Tora

Op de berg Sinaï was geen echo volgens de Joodse traditie. Waarom? Omdat de Tora doordringt en wordt opgenomen door alle dingen. Er is geen plaats waar het niet van toepassing is, geen duisternis, het verlicht niet, niets dat het niet tot leven kan brengen. Niets dat het terug zal stuiteren en zal zeggen: "Tora is te heilig om hier te horen."

D'var Tora

Het instituut van de d'var - letterlijk een 'woord van Tora', een les of preek die een tekst interpreteert die door iedereen, leken of geleerden kan worden overgebracht - weerspiegelt een fundamenteel Joods geloof in de oneindige interpretatieve mogelijkheden van de Tora. Dit concept kan het beste worden geformuleerd in Mishna Avot 5:22, "Draai het en draai het; want alles zit erin," en in de rabbijnse bewering dat elke persoon die bij de Sinaï stond een ander gezicht van de Tora zag.

Bereishit - Genesis

Parsha Bereishit Genesis 1:1-6:8
G'd creëert de wereld in zes dagen. Op de eerste dag maakt Hij duisternis en licht. Op de tweede dag vormt Hij de hemel en scheidt hij de 'bovenste wateren' van de 'onderste wateren'. Op de derde dag scheidt Hij land van zee en laat Hij bomen en groen uit de aarde groeien. Op de vierde dag regelt hij de positie van de zon, de maan en de sterren als tijdwaarnemers en verlichtingen van de aarde. Vissen, vogels en reptielen worden op de vijfde dag gecreëerd; landdieren, en dan de mens, op de zesde. G'd stopt op de zevende dag en heiligt het als rustdag. G'd vormt het menselijk lichaam uit het stof van de aarde en blaast in zijn neusgaten een "levende ziel." Oorspronkelijk is de mens een enig persoon, maar G'd beslist dat het niet goed is dat de mens alleen is. G'd neemt een stuk vlees uit de zijde van Adam en vormt het in een vrouw en verenigt hen. Adam en Eva zijn in de tuin van Eden geplaatst en worden bevolen niet te eten van de 'Boom van kennis van goed en kwaad'. De slang haalt Eva over om het bevel te overtreden en zij deelt het verboden fruit met haar man. Vanwege hun zonde wordt bepaald dat de mens de dood zal ervaren, terugkeren naar de grond waaruit hij gevormd is en dat alle winst alleen door strijd en ontbering komt. De mens wordt verbannen uit de tuin. Eva geeft twee zonen, Kaïn en Abel. Kaïn maakt ruzie met Abel en vermoordt hem, en wordt een wortelloze zwerver. Een derde zoon, Seth, wordt geboren; Seths achtste generatie afstammeling, Noach, is de enige rechtvaardige in een verdorven wereld.

Parsha Noach Genesis 6:9-11:32
G'd instrueert Noach, de enige rechtvaardige in een wereld die door geweld en corruptie wordt geteisterd, om een ​​grote houten teivah ("ark") te bouwen. Een grote vloed, zegt G'd, zal het leven van de oppervlakte van de aarde uitwissen; maar de ark zal op het water drijven en Noach en zijn familie, en twee leden (mannelijk en vrouwelijk) van elke diersoort beschermen. Regen valt voor 40 dagen en nachten, en het water stijgt nog 150 dagen voordat ze kalmeert en begint te dalen. De ark vestigt zich op de berg Ararat, en uit zijn raam laat Noah een raaf en dan een reeks duiven los, "om te zien of het water van het oppervlakte van de aarde afgenomen is." Wanneer de grond helemaal droog is (precies één zonnejaar 365 dagen), na aanvang van de Zondvloed geeft G'd aan Noach het bevel om de ark te verlaten en de aarde opnieuw te bevolken. Noach bouwt een altaar en biedt offers aan G'd. G'd belooft nooit meer om de hele mensheid te vernietigen wegens hun daden en stelt de regenboog als een getuigenis van Zijn nieuwe verbond met de mens. G-d beveelt Noach ook over de heiligheid van het leven: moord wordt beschouwd als een grote zonde en terwijl de mens het vlees van dieren mag eten, is hij verboden vlees of bloed uit een levend dier te eten. Noach plant een wijngaard en wordt dronken. Twee van de zonen van Noach, Sem en Jafet, worden gezegend omdat ze de naaktheid van hun vader bedekken, terwijl zijn derde zoon, Cham, gestraft wordt. De nakomelingen van Noach blijven voor tien generaties een enkel volk, met een taal en cultuur. Dan komen zij in opstand tegen hun Schepper door een grote toren te bouwen om hun eigen onoverwinnelijkheid te symboliseren; G'd verwart hun taal, zodat 'men de tong van de andere niet begrijpt', waardoor ze hun project moeten laten vallen en zich verspreiden over de oppervlakte van de aarde, waar ze in zeventig landen verdeeld worden. De Parshah van Noach concludeert met een chronologie van de tien generaties van Noach naar Abram (later Abraham), en de laatste reis van zijn geboorteplaats Ur Casdim naar Charan, op weg naar het land Kanaän.

Parsha Lech Lecha (ga (voor jezelf)) Genesis 12:1–17:27
G'd spreekt tot Abram en beveelt hem: "Ga uit je land, van je geboorteplaats en van je vaders huis naar het land dat ik je zal laten zien." Daar zegt G'd dat Abram tot een groot volk zal worden. Abram en zijn vrouw, Sarai, vergezeld door zijn neef Lot, reizen naar het land Kanaän, waar Abram een ​​altaar bouwt en de boodschap van een G'd blijft verspreiden. Een hongersnood dwingt de eerste Jood om naar Egypte te gaan waar de mooie Sarai naar het paleis van Farao wordt gebracht; Abram ontsnapt de dood omdat ze zich als broer en zus presenteren. Een pest voorkomt dat de Egyptische koning haar aanraakt en overtuigt hem om haar terug te brengen naar Abram en deze te compenseren met goud, zilver en vee. Terug in het land Kanaän scheidt Lot van Abram en vestigt zich in de kwaadaardige stad Sodom, waar hij gevangen wordt wanneer de machtige legers van Chedorlaomer en zijn drie bondgenoten de vijf steden van de Sodomvallei veroveren. Abram redt met een kleine groep zijn neef, verslaat de vier koningen en wordt gezegend door Malki-Zedek, de koning van Salem (Jeruzalem). G'd verzegelt het verbond tussen de delen met Abram, waarin de ballingschap en vervolging (galut) van het volk Israël worden voorspeld, en het Heilige Land aan hen als hun eeuwige erfenis verzegeld wordt. Na tien jaar kinderloos te zijn na hun aankomst in het land vertelt Sarai Abram om met haar dienstmeester Hagar te trouwen. Hagar baart een zoon, wordt onbeschaamd tegen haar meesteres, en vlucht dan als Sarai haar hard behandelt; een engel overtuigt haar om terug te keren, en vertelt haar dat haar zoon een groot volk zal krijgen. Ismaël is geboren in Abrams zesentachtigste jaar. Dertien jaar later verandert G'd Abrams naam in Abraham ("vader van volkeren"), en Sarai heet voortaan Sara ("prinses"). G'd belooft dat er een zoon geboren zal worden; van dit kind, die zij Izaäk zullen noemen, zal een grote natie afstammen waarmee G'd Zijn speciale band vestigt. Abraham wordt geboden om zichzelf en zijn nakomelingen als een "teken van het verbond tussen Mij en jou" te besnijden. Abraham geeft onmiddellijk gehoor aan het bevel en besnijdt zichzelf en alle mannen van zijn huishouden.

Parsha Vayeira (en God verscheen) Genesis 18:1-22:24
G'd verschijnt aan Abraham drie dagen na de besnijdenis van de eerste Jood op negenennegentig jarige leeftijd; Abraham bereidt snel een ​​maaltijd voor voor drie gasten die in de woestijnhitte verschijnen. Eén van de drie - de engelen zijn vermomd als mannen - kondigt aan dat de onvruchtbare Sara over precies een jaar een zoon zal verwekken. Sara lacht. Abraham verzoekt G'd om de kwaadaardige stad Sodom te redden. Twee van de drie vermomde engelen komen in de gedoemde stad, waar Abrahams neef Lot zijn gastvrijheid aan hen biedt en hen beschermt tegen de boze bedoelingen van een menigte Sodomieten. De twee gasten onthullen dat ze gekomen zijn om de stad te vernietigen en om Lot en zijn familie te redden. Lots vrouw verandert in een zoutpilaar als ze het bevel niet gehoorzaamt om te kijken naar de brandende stad terwijl ze vluchten. Terwijl ze in een grot schuilen, voeren Lots twee dochters (die geloven dat zij en hun vader de enigen zijn die de wereld overleefd hebben) hun vader dronken, en worden zwanger van hem. De twee zonen die worden geboren, vormen de naties Moab en Ammon. Abraham verhuist naar Gerar, waar de Filistijnse koning Abimelech Sarah meeneemt - die als Abrahams zus wordt voorgesteld - naar zijn paleis. In een droom waarschuwt G'd Abimelech dat hij zal sterven, tenzij hij de vrouw naar haar man terugstuurt. Abraham legt uit dat hij bang was dat de prachtige Sara zou worden gedood. G'd onthoudt zijn belofte aan Sara, en geeft haar en Abraham een ​​zoon, die Izaäk genoemd wordt (Jitzchak, wat betekent "hij zal lachen"). Izak wordt besneden op de achtste dag; Abraham is honderd jaar oud en Sara negentig bij zijn geboorte. Hagar en Ismaël worden verbannen van Abrahams huis en dwalen in de woestijn; G'd hoort de noodoproep van de stervende jongen en redt zijn leven door zijn moeder een waterbron te laten zien. Abimelech komt een verdrag overeen met Abraham in Beersheba, waar Abraham hem zeven schapen geeft als teken van hun wapenstilstand. G'd beoordeelt Abrahams toewijding door hem te bevelen om Izak op de berg Moria (de Tempelberg) in Jeruzalem te offeren. Izak wordt gebonden en op het altaar geplaatst, en Abraham neemt het mes om zijn zoon te slachten. Een stem uit de hemel roept om hem te stoppen; een ram wordt in plaats van Izak aangeboden als offer. Abraham ontvangt het nieuws over de geboorte van een dochter, Rebekka, van zijn neef Bethuel.

Parsha Chayei Sarah (het leven van Sara) Genesis 23:1-25:18
Sara sterft op 127-jarige leeftijd en wordt begraven in de Machpelah-grot in Hebron, die Abraham van Efron de Hethiet koopt voor vierhonderd zilveren sikkels. Abrahams dienaar Eliëzer wordt naar Charan gestuurd, volgeladen met geschenken, om een ​​vrouw te vinden voor Izak. In het dorpje vraagt ​​Eliëzer G'd voor een teken: als de meiden naar de bron komen, vraagt ​​hij om wat water te drinken; de vrouw die zal aanbieden om zijn kamelen te laten drinken, zal ook zijn bestemd zijn voor de zoon van zijn heer. Rebecca, de dochter van Abrahams neef Bethuel, verschijnt bij de put en slaagt voor de 'test'. Eliëzer wordt uitgenodigd naar hun huis, waar hij het verhaal van de gebeurtenissen van de dag herhaalt. Rebekka komt terug met Eliëzer naar het land Kanaän, waar zij Izak op het veld tegenkomen die aan het bidden is. Izaäk trouwt met Rebecca, houdt van haar en is getroost over het verlies van zijn moeder. Abraham neemt een nieuwe vrouw, Keturah (Hagar), en wordt vader van zes extra zonen, maar Izaäk is aangewezen als zijn enige erfgenaam. Abraham sterft op 175 jarige leeftijd en wordt begraven naast Sara door zijn twee oudste zonen, Izaäk en Ismaël.

Toldot (geslachten) Genesis 25:19-28:9
Izaäk en Rebekka hebben twintig kinderloze jaren, totdat hun gebeden worden beantwoord en Rebekka zwanger wordt. Ze ondervindt een moeilijke zwangerschap omdat de 'kinderen in haar strijden'; G'd vertelt haar "er zijn twee naties in je baarmoeder", en dat de jongere zal overwinnen over de oudere. Ezau wordt als eerste geboren; Jakob houdt de hiel van Ezau vast. Ezau groeit op tot een "sluwe jager, een man van het veld"; Jakob is 'een gezonde man', een bewoner in de tenten van leren. Izaäk begunstigt Ezau; Rebecca houdt van Jakob. Ezau komt op een dag uitgeput en hongerig terug van de jacht, verkoopt zijn geboorterecht (zijn rechten als de eerstgeborene) aan Jakob voor een pot rode linzen stoofpot. In Gerar, in het land van de Filistijnen, presenteert Izaäk Rebecca als zijn zus, uit angst dat hij zal worden gedood door iemand die voor haar schoonheid valt. Hij bebouwt het land, heropent de putten die door zijn vader Abraham gegraven zijn en graaft een reeks eigen putten: over de eerste twee is er een twist met de Filistijnen, maar de wateren van de derde put worden met rust gelaten. Ezau trouwt met twee Hittieten vrouwen. Izaäk wordt oud en blind en spreekt zijn wens uit om Ezau te zegenen voordat hij sterft. Terwijl Ezau op zoek gaat naar het favoriete voedsel van zijn vader, kleedt Rebecca Jakob met Ezau's kleding, bedekt zijn armen en nek met geitenvacht om het gevoel van zijn hardere broer te simuleren, een soortgelijke schotel te bereiden en Jakob naar zijn vader te sturen. Jakob ontvangt zijn vaders zegeningen voor "de dauw der hemel en het vet van het land" en overheersing over zijn broer. Wanneer Ezau terugkomt en het bedrog wordt geopenbaard, kan Izaäk Ezau alleen nog voorspellen dat hij met zijn zwaard zal leven en dat als Jakob faalt, de jongere broer zijn overheersing over de oudere zal verliezen. Jakob vlucht naar Charan om de woede van Esau te ontlopen en een vrouw te vinden in de familie van zijn moeders broer, Laban. Ezau trouwt met een derde vrouw, Machalath, de dochter van Ismael.

Vayeitzei (en hij ging weg) Genesis 28:10-32:3
Jakob verlaat zijn geboortestad Beersheba en reist naar Charan. Onderweg ontmoet hij "de plek" en slaapt daar, dromend van een ladder die de hemel en de aarde verbindt, met engelen die naar boven klimmen en afdalen; G'd verschijnt en belooft dat het land waarop hij ligt zal worden gegeven aan zijn nakomelingen. In de ochtend richt Jakob de steen op, waarop hij zijn hoofd heeft gelegd als een altaar en een monument, en belooft dat dit het huis van G'd zal worden. In Charan blijft Jakob bij zijn oom Laban en hoedt Labans schapen. Laban gaat ermee akkoord om hem zijn jongere dochter Rachel te geven, die Jakob liefheeft, om mee te huwen, in ruil voor zeven jaar arbeid. Maar op de huwelijksnacht geeft Laban hem zijn oudere dochter, Leah, in plaats daarvan - een bedrog die Jakob pas de volgende ochtend ontdekt. Jakob trouwt ook Rachel een week later, nadat hij akkoord gaat om nog eens zeven jaar voor Laban te werken. Lea geeft zes zonen Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulun, en een dochter Dina, terwijl Rachel onvruchtbaar is. Rachel geeft Jakob haar dienstmaagd, Bilha, als een vrouw om kinderen in haar plaats te dragen, en nog twee zonen, Dan en Naftali, worden geboren. Lea doet hetzelfde met haar dienstmaagd, Silpa, die van Gad en Aser bevalt. Tenslotte worden de gebeden van Rachel beantwoord en wordt Jozef geboren. Jakob is al veertien jaar in Charan en wil terug naar huis. Maar Laban overtuigt hem om te blijven, door hem schapen aan te bieden voor zijn arbeid. Jakob wordt rijk, ondanks Labans herhaalde pogingen om hem op te lichten. Na zes jaar verlaat Jakob Charan in stilte, omdat hij bang is dat Laban hem zal verhinderen met de familie en eigendom te vertrekken. Laban gaat Jakob achterna, maar wordt gewaarschuwd door G'd in een droom om hem niet te kwetsen. Laban en Jakob sluiten een pact op de berg Gal-Ed, bevestigend door een stapel stenen, en Jakob gaat naar het Heilige Land, waar hij door engelen wordt ontmoet.

Parsha Vayishlach (en hij zond) Genesis 32:4-36:43
Jakob keert terug naar het Heilige Land na een 20-jarig verblijf in Charan, en stuurt engelen-afgezanten naar Ezau in de hoop op een verzoening, maar zijn boodschappers melden dat zijn broer met 400 gewapende mannen op oorlogspad is. Jakob bereidt zich voor op oorlog, bidt, en stuurt Ezau een groot cadeau (bestaande uit honderden dierenhoofden) om hem te vlijen. Die avond steekt Jakob met zijn familie en bezittingen de Jabbok River over; hij blijft echter achter en ontmoet de engel die de geest van Ezau belichaamt, met wie hij worstelt tot het ochtendgloren. Jakob krijgt door het gevecht een ontwrichte heup, maar overwint het schepsel, die hem de naam Israël geeft, wat betekent "hij die over de goddelijke heerschappij regeert". Jakob en Ezau ontmoeten, omhelzen en kussen elkaar, maar daarna scheiden hun wegen. Jakob koopt een stuk grond in de buurt van Sichem, waarvan de kroonprins - ook Sichem geheten en Jakobs dochter Dina verkracht. Dina's broers Simeon en Levi wreken de daad door alle mannelijke inwoners van de stad te doden, nadat ze hen kwetsbaar gemaakt hebben door hen te overtuigen om zichzelf te besnijden. Jakob reist verder. Rachel sterft terwijl zij van haar tweede zoon Benjamin bevalt, en wordt begraven in een graf in de buurt van Bethlehem. Ruben verliest zijn geboorterecht omdat hij inbreuk maakt op het huwelijksleven van zijn vader. Jakob komt in Hebron aan bij zijn vader Izaäk, die later op 180-jarige leeftijd sterft. (Rebecca is overleden voor Jakobs aankomst.) De Parsha eindigt met een gedetailleerd verslag van de vrouwen, kinderen en kleinkinderen van Ezau; de familiegeschiedenis van het volk van Seir, onder wie Ezau zich vestigde; en een lijst van de acht koningen die Edom geregeerd hebben, het land van Esau's en Seirs nakomelingen.

Parsha Vayeishev (en hij woonde) Genesis 37:1–40:23
Jakob vestigt zich in Hebron met zijn twaalf zonen. Zijn favoriete zoon is de zeventienjarige Josef, wiens broers jaloers zijn op de voorkeursbehandeling die hij van zijn vader krijgt, zoals een kostbare veelkleurige jas die Jakob voor Jozef maakt. Jozef vertelt twee van zijn dromen aan zijn broers, die voorspellen dat hij voorbestemd is om over hen te regeren, waardoor hun afgunst en haat jegens hem vergroten. Simeon en Levi smeden een plan om hem te vermoorden, maar Ruben suggereert dat ze hem in een put gooien, in de hoop later terug te komen en hem te redden. Terwijl Jozef in de put is, laat Juda hem verkopen aan een groepje voorbijgaande Ismaëlieten. De broers dopen Jozefs speciale jas in het bloed van een geit en tonen het aan hun vader, waardoor hij gaat geloven dat zijn meest geliefde zoon door een wild beest is verslonden. Juda trouwt en heeft drie kinderen. De oudste, Er, sterft jong en kinderloos, en zijn vrouw, Tamar, treedt in het huwelijk met de tweede zoon, Onan. Onan zondigt door zijn zaad te morsen, en ook hij sterft een vroege dood. Juda is terughoudend om zijn derde zoon met haar te laten trouwen. Vastbesloten om een ​​kind uit het gezin van Juda te hebben, vermomt Tamar zich als een prostituee en verleidt Juda. Juda hoort dat zijn schoondochter zwanger is geworden en beveelt haar geëxecuteerd te worden wegens hoererij, maar wanneer Tamar wat persoonlijke bezittingen produceert die hij bij haar achterliet als belofte van betaling, geeft hij publiekelijk toe dat hij de vader is. Tamar geeft geboorte aan de tweelingzonen, Peretz (een voorouder van koning David) en Zerach. Jozef wordt naar Egypte gebracht en verkocht aan Potifar, de minister die de leiding heeft over de slachthuizen van farao. G'd zegent alles wat hij doet en al snel wordt hij opziener van al het eigendom van zijn meester. Potifars vrouw verlangt naar de knappe en charismatische jongen; wanneer Jozef haar avances verwerpt, zegt ze tegen haar man dat de Hebreeuwse slaaf geprobeerd heeft zichzelf op te dringen aan haar en laat hem in de gevangenis gooien. Josef krijgt het vertrouwen en de bewondering van zijn gevangenbewaarders, die hem in de gevangenisadministratie tot een gezagsdrager aanstellen. In de gevangenis ontmoet Josef farao's butler en bakker, beiden gevangengenomen omdat ze hun koninklijke meester hebben beledigd. Beiden hebben verontrustende dromen, die Josef interpreteert; in drie dagen vertelt hij hen dat de butler zal worden vrijgelaten en de bakker zal worden opgehangen. Jozef vraagt ​​de butler om voor hem te bemiddelen bij farao. De voorspellingen van Jozef komen uit, maar de butler vergeet alles over Jozef en doet niets voor hem.

Mikeitz (aan het einde) Genesis 41:1-44:17
Jozefs gevangenschap eindigt uiteindelijk wanneer Farao droomt van zeven vette koeien die worden opgeslokt door zeven magere koeien, en van zeven dikke korenaren die zijn opgeslokt door zeven magere korenaren. Jozef interpreteert de dromen door te zeggen dat zeven jaren van overvloed gevolgd zullen worden door zeven jaren van honger en adviseert Farao om graan op te slaan gedurende de overvloedige jaren. Farao benoemt Jozef tot gouverneur van Egypte. Jozef trouwt met Asenath, dochter van Potifar, en zij hebben twee zonen, Manasse en Efraïm. Hongersnood verspreidt zich door de regio en voedsel kan alleen in Egypte worden verkregen. Tien van de broers van Jozef komen naar Egypte om graan te kopen; de jongste, Benjamin, blijft thuis, want Jakob vreest voor zijn veiligheid. Jozef herkent zijn broers, maar zij herkennen hem niet; hij beschuldigt hen ervan spionnen te zijn, dringt erop aan dat zij Benjamin ophalen om te bewijzen dat zij zijn wie zij zeggen dat zij zijn, en Simeon wordt gevangen gezet als een gijzelaar. Later ontdekken ze dat het geld dat ze voor hun voorzieningen hebben betaald op mysterieuze wijze aan hen is teruggegeven. Jakob stemt ermee in Benjamin alleen te sturen nadat Juda de persoonlijke en eeuwige verantwoordelijkheid voor hem op zich neemt. Deze keer ontvangt Jozef ze vriendelijk, laat Simeon vrij, en nodigt hen uit voor een veelbewogen diner bij hem thuis. Maar dan stopt hij zijn zilveren beker, vermeend doordrenkt met magische krachten, in Benjamins zak. Wanneer de broers de volgende ochtend naar huis gaan, worden ze achtervolgd, doorzocht en gearresteerd wanneer de beker wordt ontdekt. Jozef biedt aan om hen te bevrijden en alleen Benjamin te behouden als zijn slaaf.

Parsha Vayigash Genesis 44:18-47:27
Juda pleit bij Jozef voor de vrijlating van Benjamin door zichzelf aan te bieden als een slaaf van de Egyptische heerser in de plaats van Benjamin. Bij het zien van de loyaliteit van zijn broers aan elkaar, onthult Jozef zijn identiteit aan hen. "Ik ben Jozef", verklaart hij. "Leeft mijn vader nog?" De broers worden overweldigd door schaamte en spijt, maar Jozef troost hen. "Jij hebt mij niet hierheen gestuurd," zegt hij tegen hen, "maar G'd. Het is allemaal van Boven gepland om ons en de hele regio te redden van hongersnood." De broers snellen terug naar Kanaän met het nieuws. Jakob komt naar Egypte met zijn zonen en hun families - zeventig zielen in totaal - en wordt na 22 jaar herenigd met zijn geliefde zoon. Op weg naar Egypte ontvangt hij de g'ddelijke belofte: "Vrees niet om naar Egypte te gaan; want ik zal daar van u een groot volk maken. Ik zal met je meegaan naar Egypte, en Ik zal je zeker ook weer opwekken." Jozef verzamelt de rijkdom van Egypte door voedsel en zaad te verkopen tijdens de hongersnood. Farao geeft Jakobs familie het vruchtbare graafschap Goshen om zich daar te vestigen, en de kinderen van Israël gedijen in hun Egyptische ballingschap.

Vayechi Genesis 47:28-50:26
Jakob leeft de laatste 17 jaar van zijn leven in Egypte. Voordat hij sterft, vraagt ​​hij Jozef om een ​​eed af te leggen dat hij hem in het Heilige Land zal begraven. Hij zegent Jozefs twee zonen, Manasse en Efraïm, en verheft hen tot de status van zijn eigen zonen als voorouders van stammen binnen de natie Israël. De patriarch wil het einde der dagen onthullen aan zijn kinderen, maar wordt hiertoe verhinderd. Jakob zegent zijn zonen en kent aan elk zijn rol toe als een stam: Juda zal leiders, wetgevers en koningen voortbrengen; priesters komen van Levi, geleerden uit Issachar, zeelieden uit Zebulon, onderwijzers uit Simeon, soldaten uit Gad, rechters uit Dan, olijventelers uit Asher, enzovoort. Ruben wordt berispt omdat hij 'het huwelijksbed van zijn vader verwart'; Simeon en Levi, voor het bloedbad van Sichem en het complot tegen Jozef. Naftali krijgt de snelheid van een hert, Benjamin de wreedheid van een wolf, en Jozef wordt gezegend met schoonheid en vruchtbaarheid. Een grote begrafenisstoet, bestaande uit de afstammelingen van Jakob, de dienaren van Farao, de leidende burgers van Egypte en de Egyptische cavalerie, vergezelt Jakob op zijn laatste reis naar het Heilige Land, waar hij begraven ligt in de Machpelah-grot in Hebron. Ook Jozef sterft op 110-jarige leeftijd in Egypte. Ook hij beveelt zijn beenderen uit Egypte te halen en te begraven in het Heilige Land, maar dit zou pas gebeuren met de Israëlische uittocht uit Egypte vele jaren later. Voordat hij sterft, geeft Jozef aan de kinderen van Israël het testament door, waaruit zij hun hoop en geloof zullen putten in de moeilijke jaren die komen gaan: "G'd zal u gedenken en u uit dit land brengen naar het land van wat Hij gezworen heeft aan Abraham, Isaak en Jakob."

Shemot - Exodus

Parsha Shemot Exodus 1:1 - 6:1
De kinderen van Israël vermenigvuldigen zich in Egypte. Bedreigd door hun groeiend aantal, maakt de farao hen tot slaaf en beveelt de Hebreeuwse verloskundigen, Shifrah en Puah, om alle mannelijke baby's bij de geboorte te doden. Wanneer ze niet voldoen, beveelt hij zijn volk om de Hebreeuwse baby's in de Nijl te gooien. Een kind wordt geboren uit Yocheved, de dochter van Levi, en haar man Amram, en in een mand in de rivier geplaatst, terwijl de zus van de baby, Miriam, op een afstand staat. De dochter van de farao ontdekt de jongen, neemt hem op als haar zoon en noemt hem Mozes. Als een jonge man verlaat Mozes het paleis en ontdekt de ontberingen van zijn broeders. Hij ziet een Egyptenaar een Hebreeër slaan en doodt de Egyptenaar. De volgende dag ziet hij twee Joden vechten; wanneer hij hen vermaant, onthullen zij zijn daad van de vorige dag, en Mozes wordt gedwongen naar Midian te vluchten. Daar redt hij Jethro's dochters, trouwt met een van hen (Tzipporah) en wordt een herder van de kuddes van zijn schoonvader. G'd verschijnt aan Mozes in een brandend struikgewas aan de voet van de berg Sinaï, en geeft hem de opdracht om naar de farao te gaan en te eisen: "Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen." Mozes' broer, Aaron, is aangesteld als zijn woordvoerder. In Egypte verzamelen Mozes en Aäron de oudsten van Israël om hen te vertellen dat de tijd van hun verlossing is aangebroken. De mensen geloven hen; maar Farao weigert hen te laten gaan, en intensiveert zelfs het lijden van Israël. Mozes keert terug naar G'd om te protesteren: "Waarom hebt u dit volk kwaad gedaan?" G'd belooft dat de verlossing nabij is.

Parsha Va'eira Exodus 6:2-9:35
G'd openbaart zich aan Mozes. Gebruikmakend van de 'vier uitingen van verlossing' belooft hij de kinderen Israëls uit Egypte te halen, hen te bevrijden van hun slavernij, hen te verlossen en te verwerven als zijn eigen Uitverkoren Volk op de berg Sinaï; Hij zal ze dan naar het land brengen dat Hij beloofde aan de Patriarchen als hun eeuwige erfenis. Mozes en Aäron kwamen herhaaldelijk voor Farao om te eisen in de naam van G'd: "Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen in de woestijn." Farao weigert herhaaldelijk. Het personeel van Aaron verandert in een slang en slikt de magische stokjes van de Egyptische tovenaars in. G'd stuurt vervolgens een reeks plagen over de Egyptenaren. De wateren van de Nijl veranderen in bloed; zwermen kikkers lopen het land over; luizen besmetten alle mensen en dieren; ordes wilde dieren vallen de steden binnen; een pest doodt de huisdieren; pijnlijke steenpuisten teisteren de Egyptenaren. Voor de zevende plaag komen vuur en ijs samen uit de hemel als een verwoestende hagel. Maar toch, "het hart van Farao was verhard en hij wilde de kinderen van Israël niet laten gaan, zoals G'd had gezegd tegen Mozes."

Parsha Bo Exodus 10:1-13:16
De laatste drie van de tien plagen vinden in Egypte plaats: een zwerm sprinkhanen verslindt alle gewassen en groen; een dikke, voelbare duisternis omhult het land; en alle eerstgeborenen van Egypte worden gedood op slag van middernacht van de 15e van de maand Nissan. G'd beveelt de eerste mitswa om aan het volk van Israël te geven: een kalender opstellen op basis van de maandelijkse wedergeboorte van de maan. De Israëlieten worden ook geïnstrueerd om een ​​"Pascha-offer" aan G'd te brengen: een lam of geit moet worden geslacht en het bloed ervan wordt op de deurposten en de bovendorpel van elk huis van de Israëlieten gesprenkeld, zodat G'd deze huizen moet passeren wanneer Hij komt om de Egyptische eerstgeborene te doden. Het geroosterde vlees van het offer moet die nacht worden gegeten samen met matsa (ongezuurde broden) en bittere kruiden. De dood van de eerstgeborene breekt uiteindelijk het verzet van Farao en hij drijft de kinderen van Israël letterlijk van zijn land. Dus vertrekken ze haastig zodat er geen tijd meer is om hun deeg te laten rijzen, en de enige voorzieningen die ze meenemen zijn ongezuurd. Voordat ze gaan, vragen ze hun Egyptische buren om goud, zilver en kleding, waarmee ze de belofte aan Abraham nakomen dat zijn afstammelingen Egypte met grote rijkdom zouden verlaten. De kinderen van Israël worden opgedragen om alle eerstgeborenen te wijden en om de verjaardag van de Exodus jaarlijks te vieren door zeven dagen zuurdesem uit hun bezit te verwijderen, matza te eten en het verhaal van hun verlossing aan hun kinderen te vertellen. Ze worden ook bevolen om tefillin (gebedsriemen) op de arm en het hoofd te dragen als herinnering aan de uittocht en hun daaruit voortvloeiende toewijding aan G'd.

Parsha Beshalach Exodus 13:17-17:16
Spoedig nadat de kinderen van Israël uit Egypte mogen vertrekken, jaagt Farao achter hen aan om hun terugkeer te forceren, en de Israëlieten bevinden zich gevangen tussen farao's legers en de zee. G'd vertelt Mozes zijn staf over het water op te heffen; de zee splitst om de Israëlieten door te laten en sluit dan de achtervolgende Egyptenaren in. Mozes en de kinderen van Israël zingen een lied van lof en dankbaarheid aan G'd. In de woestijn lijden de mensen dorst en honger en klagen herhaaldelijk tot Mozes en Aäron. G'd maakt op miraculeuze wijze het bittere water van Mara zoet, en later heeft Mozes water uit een rots tevoorschijn gehaald door het met zijn staf te slaan. Hij zorgt ervoor dat het manna elke ochtend voor zonsopgang uit de hemel neerstort en elke dag in het kamp van de Israëlieten achterblijft. De kinderen van Israël krijgen de opdracht om een ​​dubbel portie manna te verzamelen op vrijdag, omdat niemand zal verzamelen op Sjabbat, de goddelijk verordende rustdag. Sommigen zijn ongehoorzaam en gaan manna verzamelen op de zevende dag, maar vinden niets. Aaron bewaart een kleine hoeveelheid manna in een pot, als een getuigenis voor toekomstige generaties. In Rafidim worden de mensen aangevallen door de Amalekieten, die verslagen zijn door Mozes' gebeden en een leger dat door Jozua wordt aangevoerd.

Parsha Yitro Exodus 18:1-20:23
De schoonvader van Mozes, Jethro, hoort over de grote wonderen die G'd heeft verricht voor het volk van Israël en komt van Midian naar het kamp van Israël, samen met de vrouw van Mozes en hun twee zonen. Jethro adviseert Mozes om een ​​hiërarchie van magistraten en rechters aan te stellen om hem bij te staan ​​in de taak om het volk recht te doen en recht te spreken. De kinderen van Israël kamperen tegenover de berg Sinaï, waar hen wordt verteld dat G'd hen heeft gekozen om zijn "koninkrijk van priesters" en "heilige natie" te zijn. De mensen antwoorden door te verkondigen: "Alles wat G'd heeft gesproken, wij zullen doen." Op de zesde dag van de derde maand (Sivan), zeven weken na de Exodus, verzamelt het hele volk Israël zich aan de voet van de berg Sinaï. G'd daalt neer op de berg te midden van donder, bliksem, rookwolken en de ontploffing van de sjofar, en roept Mozes op om de berg op te stijgen. G'd roept de Tien Geboden uit en beveelt de mensen van Israël om in G'd te geloven, geen afgoden te aanbidden of G'ds naam ijdel te gebruiken, de Shabbat te houden, hun ouders te eren, niet te moorden, geen overspel te plegen, niet te stelen, en geen valse getuigenis af te leggen of het bezit van een ander te begeren. De mensen roepen naar Mozes dat de openbaring te intens is om door hen te worden verdragen en smeekt hem om de Tora van G'd te ontvangen en het aan hen over te brengen.

Parsha Mishpatim Exodus 21:1-24:18
Na de openbaring op Sinai vaardigt G'd een reeks wetten uit voor het volk van Israël. Deze omvatten de wetten van de gedekte bediende; de straffen voor moord, ontvoering, aanranding en diefstal; burgerlijke wetten met betrekking tot herstel van schade, het verstrekken van leningen en de verantwoordelijkheden van de "Vier Bewakers"; en de regels die de rechtspraak regelen door rechters. Ook inbegrepen zijn wetten die waarschuwen tegen mishandeling van buitenlanders; het houden van de seizoensfestivals en de landbouwgeschenken die naar de Heilige Tempel in Jeruzalem gebracht moeten worden; het verbod om vlees met melk te koken; en de mitswa van het gebed. Alles bij elkaar bevat de Parshah van Mishpatim 53 verplichte mitswot: 23 geboden en 30 verboden. G'd belooft het volk van Israël naar het Heilige Land te brengen en waarschuwt hen tegen het aannemen van de heidense manieren van zijn huidige bewoners. Het volk van Israël roept uit: "We zullen doen en we zullen alles horen wat G'd ons beveelt." Terwijl Aaron en Hur de leiding hebben in het kamp van Israël, stijgt Mozes de berg Sinaï op en blijft daar veertig dagen en veertig nachten om de Tora van G'd te ontvangen.

Parsha Terumah Exodus 25:1-27:19
Het volk van Israël wordt opgeroepen dertien materialen bij te dragen - goud, zilver en koper; blauw-, paars- en rood geverfde wol; vlas, geitenhaar, dierenhuiden, hout, olijfolie, specerijen en edelstenen - waaruit G'd tegen Mozes zei: "Zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hen wonen." Op de top van de berg Sinaï krijgt Mozes gedetailleerde instructies over hoe deze woning voor G'd gebouwd moet worden, zodat het gemakkelijk kan worden ontmanteld, vervoerd en weer in elkaar worden gezet terwijl de mensen door de woestijn reisden. In de binnenkamer van het Heiligdom, achter een artistiek geweven gordijn, was de ark met de tafelen van getuigenis gegraveerd met de Tien Geboden; op de deksel van de ark stonden twee gevleugelde cherubijnen gehamerd uit zuiver goud. In de buitenste kamer stond de zevenarmige menorah en de tafel waarop de 'toonbroden' waren gerangschikt. De drie muren van het Heiligdom waren samengevoegd van 48 rechtopstaande houten planken, die elk bedekt waren met goud en werden opgehouden door een paar zilveren funderingdoppen. Het dak bestond uit drie lagen bekleding: (a) wandtapijten van veelkleurige wol en linnen; (b) een bedekking van geitenhaar; (c) een bedekking van ram en tachash huiden. Aan de voorkant van het Heiligdom was een geborduurd scherm met vijf palen. Rondom het Heiligdom en het verkoperde altaar, was een omheining van linnen ophangingen, ondersteund door 60 houten palen met zilveren haken en passementen, en versterkt door koperen staken.

Parsha Tetzaveh Exodus 27:20-30:10
G'd vertelt Mozes om van de kinderen van Israël zuivere olijfolie te ontvangen om de "eeuwige vlam" van de menorah te voeden, die Aäron elke dag moet ontsteken, "van avond tot morgen." De priesterkleding, die door de kohanim (priesters) tijdens het dienen in het heiligdom wordt gedragen, wordt beschreven. Alle kohanimen droegen: 1) het ketonet - een linnen tuniek van volledige lengte; 2) michnasayim-linnen rijbroek; 3) mitznefet of migba'at - een linnen tulband; 4) avnet-een lange sjerp wond boven de taille. Bovendien droeg de Kohen Gadol (hogepriester): 5) de efod - een schortachtig kledingstuk gemaakt van blauwe, paarse en rood geverfde wol, linnen en gouden draad; 6) de choshen - een borstplaat met twaalf kostbare stenen gegraveerd met de namen van de twaalf stammen van Israël; 7) de me'il - een mantel van blauwe wol, met gouden bellen en decoratieve granaatappels op zijn zoom; 8) de tzitz - een gouden plaat gedragen op het voorhoofd, met de inscriptie "Heilig naar G'd." Tetzaveh bevat ook G'd's gedetailleerde instructies voor de zevendaagse initiatie van Aaron en zijn vier zonen - Nadav, Avihu, Elazar en Itamar - in het priesterschap, en voor het maken van het gouden altaar, waarop het ketoret (wierook) was verbrand.

Parsha Ki Tisa Exodus 30:11-34:35
Het volk van Israël wordt verteld dat ieder precies een halve sikkel zilver moet bijdragen aan het heiligdom. Er worden ook instructies gegeven met betrekking tot het maken van het waterbassin van het heiligdom, zalfolie en wierook. De handwerkslieden Betzalel en Aholiav krijgen de leiding over de constructie van het Heiligdom en de mensen worden weer geboden de Shabbat te houden. Wanneer Mozes niet terugkeert wanneer hij van de berg Sinaï wordt verwacht, maken de mensen een gouden kalf en aanbidden het. G'd stelt voor om de dwalende natie te vernietigen, maar Mozes bemiddelt namens hen. Mozes daalt af van de berg en draagt ​​de tafelen van de getuigenis gegraveerd met de Tien Geboden; hij ziet de mensen dansen rond hun afgod, hij breekt de tafelen, vernietigt het gouden kalf en laat de primaire schuldigen ter dood brengen. Hij keert dan terug naar G'd om te zeggen: "Als U hen niet vergeeft, verwijder me dan uit het boek dat U hebt geschreven." G'd vergeeft, maar zegt dat het effect van hun zonden vele generaties zal worden gevoeld. Aanvankelijk stelt G'd voor om zijn engel met hen mee te sturen, maar Mozes houdt vol dat G'd zelf Zijn volk naar het beloofde land vergezelt. Mozes bereidt een nieuw stel tafelen voor en klimt opnieuw de berg op, waar G'd het verbond op deze tweede tafelen opnieuw bijvoegt. Op de berg krijgt Mozes ook een visioen van de g'ddelijke dertien attributen van genade. Zo stralend is Mozes' gezicht bij zijn terugkeer, dat hij het moet bedekken met een sluier, die hij alleen verwijdert om met G'd te spreken en zijn wetten aan het volk te onderwijzen.

Parsha Vayakhel Exodus 35:1-38:20
Mozes assembleert het volk van Israël en herhaalt hun het gebod om de Sjabbat te vieren. Vervolgens geeft hij de instructies van G'd met betrekking tot het maken van de Misjkan (Tabernakel). De mensen doneren de benodigde materialen in overvloed, brengen goud, zilver en koper; blauw-, paars- en roodgeverfde wol; geitenhaar, gesponnen linnen, dierenhuiden, hout, olijfolie, kruiden en edelstenen. Mozes moet hen vertellen om te stoppen met geven. Een team van verstandige ambachtslieden maken de Mishkan en zijn meubels (zoals beschreven in de vorige Torah-lezingen van Terumah, Tetzaveh en Ki Tisa): drie lagen dakbedekking; 48 vergulde wandpanelen en 100 zilveren funderingsvoeten; de parochet (sluier) die scheidt tussen de twee kamers van het Heiligdom, en de masach (scherm) die hem omringt; de ark en zijn deksel met de cherubs; de tafel en zijn toonbroden; de zevenarmige menorah met zijn speciaal voorbereide olie; het gouden altaar en de wierook brandde erop; de zalfolie; het openluchtaltaar voor brandoffers en al zijn werktuigen; de wandkleden, palen en funderingdoppen voor de binnenplaats; en het bassin en zijn voetstuk, gemaakt van koperen spiegels.

Parsha Pekudei Exodus 38:21-40:38
Er wordt een boekhouding gemaakt van het goud, zilver en koper dat door de mensen is geschonken voor het maken van de Mishkan. Betzalel, Aholiav en hun assistenten maken de acht priesterlijke gewaden - het schort, het borstschild, de mantel, de kroon, de hoed, de tuniek, de sjerp en de rijbroek - volgens de specificaties die aan Mozes zijn medegedeeld in de Parshah van Tetzaveh. De Misjkan is voltooid en al zijn componenten zijn naar Mozes gebracht, die het opstelt en zalft met de heilige zalfolie, en initieert Aaron en zijn vier zonen in het priesterschap. Er verschijnt een wolk boven de Mishkan, die de Goddelijke Aanwezigheid aanduidt die daarin is gaan wonen.

Vayikra - Leviticus

Parsha Vayikra Leviticus 1:1-5:26
G'd roept Mozes uit de tent der samenkomst en geeft hem de wetten van de korbanot, het dier- en spijsoffer gebracht in het heiligdom. Deze omvatten: Het "oplopende offer" (olah) dat volledig is opgewekt tot G'd door het vuur bovenop het altaar; Vijf soorten "meeloffer" (minchah) bereid met meel, olijfolie en wierook; Het "vredeoffer" (shelamim), waarvan het vlees werd gegeten door degene die het offer bracht, nadat delen op het altaar waren verbrand en delen aan de kohanim (priesters) werden gegeven; De verschillende soorten "zondoffer" (chatat) gebracht om verzoening te doen voor overtredingen die abusievelijk zijn gepleegd door de hogepriester, de hele gemeenschap, de koning of de gewone Jood; Het "schuldoffer" (asham) gebracht door iemand die eigendommen van het Heiligdom heeft verduisterd, die twijfelt of hij een goddelijk verbod heeft overtreden, of die een "verraad tegen G'd" heeft gepleegd door valselijk een medemens te bedriegen.

Parsha Tzav Leviticus 6:1-8:36
G'd instrueert Mozes om Aäron en zijn zonen te bevelen wat betreft hun taken en rechten als kohaniem ("priesters") die de korbanot (dier- en meeloffers) aanbieden in het Heiligdom. Het vuur op het altaar moet te allen tijde worden verbrand. Daarin worden het volledig geconsumeerde stijgende offer gebrand; aderen van vet van de vrede, zonde en schuldoffers; en de "handvol" gescheiden van het meeloffer. De kohaniem eten het vlees van de zonde en het schuldoffer en de rest van het spijsoffer. Het vredesoffer wordt gegeten door degene die het bracht, behalve voor specifieke porties die aan de kohen werden gegeven. Het heilige vlees van de offers moet worden gegeten door ritueel zuivere personen, op hun aangewezen heilige plaats en binnen hun gespecificeerde tijd. Aäron en zijn zonen blijven gedurende zeven dagen in de tempel van het Heiligdom, waarin Mozes hen initieert tot het priesterschap.

Parsha Shemini Leviticus 9:1–11:47
Op de achtste dag, na de zeven dagen van hun inauguratie, begonnen Aäron en zijn zonen te officiëren als kohanim (priesters); een vuur komt voort uit G'd om de offers op het altaar te verteren en de goddelijke aanwezigheid komt in het Heiligdom wonen. De twee oudste zonen van Aaron, Nadav en Avihu, bieden een "vreemd vuur voor G'd, dat Hij hen niet geboden heeft" en sterven vóór G'd. Aaron zwijgt in het aangezicht van zijn tragedie. Mozes en Aaron zijn het vervolgens niet eens met betrekking tot een rechtszaak met betrekking tot de offers, maar Mozes geeft Aäron toe dat Aäron gelijk heeft. G'd beveelt de koosjere wetten, waarbij de diersoort wordt geïdentificeerd die is toegestaan ​​en verboden voor consumptie. Landdieren mogen alleen worden gegeten als ze gespleten hoeven hebben en ook herkauwen; vissen moeten vinnen en schubben hebben; een lijst van niet-koosjere vogels wordt gegeven, en een lijst van koosjere insecten (vier soorten sprinkhanen). Ook zijn in Shemini enkele van de wetten van rituele zuiverheid, inclusief de zuiverende kracht van de mikvah (een pool van water die aan bepaalde kwalificaties voldoet) en de bron. Dus wordt het volk van Israël opgedragen om "onderscheid te maken tussen het onzuivere en het reine".

Parsha Tazria Leviticus 12:1-13:59
De Parsha van Tazria gaat verder met de bespreking van de wetten van tuma v'taharah, rituele onzuiverheid en zuiverheid. Een bevalling moet een proces van zuivering ondergaan, dat ondergedompeld wordt in een mikvah (een natuurlijk verzamelde plas water) en offergaven brengen naar de heilige tempel. Alle mannelijke kinderen moeten op de achtste dag van hun leven besneden worden. Tzaraat is een bovennatuurlijke plaag, die ook kleding kan aantasten. Als witte of roze vlekken op de huid van een persoon verschijnen (donkerrood of groen in kleding), wordt een Kohen opgeroepen. Te oordelen naar verschillende tekens, zoals een toename van de omvang van het getroffen gebied na een zevendaagse quarantaine, spreekt de kohen het tamei (onzuiver) of tahor (puur) uit. Een persoon die lijdt aan tzaraat moet alleen wonen buiten het kamp (of de stad) totdat hij is genezen. Het aangetaste gebied in een kledingstuk wordt verwijderd; als de tsaraat zich verspreidt of terugkeert, moet het hele kledingstuk worden verbrand.

Parsha Metzora Leviticus 14:1–15:33
De Toralezing begint met een beschrijving van hoe de herstelde metzora wordt gezuiverd door de kohen (priester) met een speciale procedure met twee vogels, bronwater in een aarden vat, een stuk cederhout, een scharlaken draad en een bundel hysop. Een huis kan ook worden getroffen door tzaraat door het verschijnen van donkerrode of groene vlekken op de muren. In een proces dat wel negentien dagen duurt, bepaalt een kohen of het huis kan worden gezuiverd of dat het moet worden gesloopt. Rituele onzuiverheid wordt ook veroorzaakt door een zaadlozing of een andere ontlading bij een man, en menstruatie of andere ontlading van bloed in een vrouw, waardoor reiniging noodzakelijk is door onderdompeling in een mikve.

Parsha Acharei Leviticus 16:1–18:30
Na de dood van Nadav en Avihu waarschuwt G'd tegen ongeoorloofde toegang 'tot het heilige'. Slechts één persoon, de Kohen Gadol ('Hogepriester'), mag, maar eenmaal per jaar, op Yom Kippur, de binnenste kamer betreden in het Heiligdom om het heilige ketoret aan G'd aan te bieden. Een ander kenmerk van de Verzoendagservice is het werpen van loten over twee geiten, om te bepalen welke aan G'd moet worden aangeboden en die moet worden verzonden om de zonden van Israël naar de woestijn te dragen. De Parshah van Acharei waarschuwt ook tegen het brengen van korbanot (dier- of meeloffers) ergens anders dan in de heilige tempel, verbiedt de consumptie van bloed en geeft details over de wetten die incest en andere afwijkende seksuele relaties verbieden.

Parsha Kedoshim Leviticus 19:1–20:27
De Parshah van Kedoshim begint met de verklaring: "U zult heilig zijn, want Ik, de Heer uw G'd, ben heilig." Dit wordt gevolgd door tientallen mitzvot (goddelijke geboden) waardoor de Jood hem heiligt- of zichzelf en heeft betrekking op de heiligheid van G'd. Deze omvatten: het verbod op afgoderij, de mitswa van liefdadigheid, het beginsel van gelijkheid voor de wet, Sjabbat, seksuele moraal, eerlijkheid in zaken, eer en ontzag voor de ouders, en de heiligheid van het leven. Ook in Kedoshim is de uitspraak die de grote wijze Rabbi Akiva een kardinaal beginsel van de Tora noemt, en waarvan Hillel zei: "Dit is de hele Tora, de rest is commentaar" - "Heb je medemensen lief als jezelf."

Parsha Emor Leviticus 21:1–24:23
Het Tora gedeelte van Emor ("Spreek") begint met de speciale wetten die betrekking hebben op de kohanim ("priesters"), de Kohen Gadol ("hogepriester"), en de tempeldienst: Een Kohen kan niet ritueel onzuiver worden door contact met een lijk, behalve bij de dood van een naaste verwant. Een kohen kan niet met een gescheiden vrouw trouwen, of een vrouw met een promiscuous verleden; een Kohen Gadol kan alleen een maagd trouwen. Een kohen met een fysieke misvorming kan niet dienen in de Heilige Tempel, noch kan een misvormd dier worden gebracht als een offer. Een pasgeboren kalf, lam of kind moet zeven dagen bij zijn moeder worden achtergelaten voordat ze in aanmerking komen voor een offer; men mag een dier en zijn nakomelingen niet op dezelfde dag slachten. Het tweede deel van Emor somt de jaarlijkse Roepingen van Heiligheid op - de feesten van de Joodse kalender: de wekelijkse Sjabbat; het brengen van het Pascha-offer op 14 Nissan; het zevendaagse Pesachfeest dat begint op 15 Nissan; het brengen van het offer van Omer van de eerste gerstoogst op de tweede dag van Pesach, en het begin, op die dag, van de 49-daagse telling van de Omer, culminerend in het feest van Sjavoeot op de vijftigste dag; een "herinnering aan sjofarblazen" op 1 Tishrei; een plechtige, snelle dag op 10 Tishrei; het Soekot-feest - gedurende welke we zeven dagen in hutten zullen verblijven en de "Vier Soorten" zullen nemen - beginnend op 15 Tishrei; en de onmiddellijk volgende vakantie van de "achtste dag" van Soekot (Shemini Atzeret). Vervolgens bespreekt de Tora de verlichting van de menora in de tempel, en de toonbroden (lechem hapanim) die wekelijks op de tafel wordt geplaatst. Emor besluit met het voorval van een man terechtgesteld wegens godslastering, en de straffen voor moord (overlijden) en voor het verwonden van zijn medemens of het vernietigen van zijn eigendom (geldelijke vergoeding).

Parsha Behar Leviticus 25:1-26:2
Op de berg Sinaï communiceert G'd met Mozes over de wetten van het Sabbatical-jaar: elk zevende jaar moet alle werk op het land ophouden en zijn producten worden vrij voor het grijpen voor allen, mens en dier. Zeven Sabbatical-cycli worden gevolgd door een vijftigste jaar - het Jubeljaar, waarop het werk op het land stopt, alle contractarbeiders worden vrijgelaten, en alle voorouderlijke landgoederen in het Heilige Land die zijn verkocht, keren terug naar hun oorspronkelijke eigenaars. Behar bevat ook aanvullende wetten die van toepassing zijn op de verkoop van gronden en het verbod op fraude en woekerpraktijken.

Parsha Bechukotai Leviticus 26:3-27:34
G'd belooft dat als het volk van Israël zijn geboden onderhoudt, zij materiële welvaart zullen genieten en veilig zullen wonen in hun thuisland. Maar Hij geeft ook een harde "berisping", waarschuwing voor de ballingschap, vervolging en andere kwaden die hen zullen overkomen als ze hun verbond met Hem verlaten. Niettemin: "Zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, zal Ik ze niet wegwerpen; noch zal ik ooit een hekel aan hen hebben om hen te vernietigen en Mijn verbond met hen te verbreken; want ik ben de Heer hun G'd." De Parsha besluit met de regels voor het berekenen van de waarden van verschillende soorten beloftes gedaan aan G'd, en de mitswa van tiendenproducten en vee.

Bamidbar - Numeri

Parsha Bamidbar Numeri 1:1-4:20
In de Sinaï-woestijn zegt G'd om een ​​telling van de twaalf stammen van Israël te houden. Mozes telt 603.550 mannen van volwassen leeftijd (20 tot 60 jaar); de stam Levi, die 22.300 mannen meetelt die een maand ouder zijn, wordt afzonderlijk geteld. De levieten dienen in het heiligdom en vervangen de eerstgeborenen, wier aantal ze benaderden, die gediskwalificeerd werden toen ze deelnamen aan de aanbidding van het gouden kalf. De 273 eerstgeborenen die een Leviet ontbraken om hen te vervangen, moesten een vijfvoudige "losgeld" betalen om zichzelf te verlossen. Toen de mensen het kamp opbraken, ontmantelden de drie Levitische clans het heiligdom en voerden het in het centrum van het volgende kampement in elkaar. Vervolgens richtten ze hun eigen tenten eromheen op: de Kehathieten, die de schepen van het Heiligdom (de Ark, menora, enz.) in hun speciaal ontworpen omhulsels op hun schouders droegen, kampeerden naar het zuiden; de Gersonieten, verantwoordelijk voor de tapijten en dakbedekkingen, naar het westen; en de families van Merari, die zijn wandpanelen en pilaren vervoerde, naar het noorden. Voor de ingang van het Heiligdom, ten oosten ervan, bevonden zich de tenten van Mozes, Aäron en de zonen van Aäron. Voorbij de Levieten cirkel, kampeerden de twaalf stammen in vier groepen van elk drie stammen. In het oosten waren Juda (74.600), Issachar (54.400) en Zebulun (57.400); in het zuiden, Reuben (46.500), Simeon (59.300) en Gad (45'650); in het westen, Efraïm (40.500), Manasse (32.200) en Benjamin (35.400); en in het noorden, Dan (62.700), Asher (41.500) en Nafthali (53.400). Deze formatie werd ook tijdens het reizen bewaard. Elke stam had zijn eigen nassi (prins of leider), en zijn eigen vlag met zijn tribale kleur en embleem.

Parsha Naso Numeri 4:21-7:89
Als aanvulling op het aantal werkende kinderen van Israël in de Sinaï-woestijn worden in totaal 8.580 Levitische mannen tussen de 30 en 50 geteld in een telling van degenen die het eigenlijke werk van het vervoeren van de Tabernakel zullen doen. G'd communiceert met Mozes de wet van de sota, de eigenzinnige vrouw die verdacht wordt van ontrouw aan haar echtgenoot. Ook wordt de wet van de nazier gegeven, die wijn afwijst, zijn of haar haar laat groeien en het is verboden om besmet te raken door contact met een lijk. Aäron en zijn nakomelingen, de kohaniem, worden geïnstrueerd over hoe het volk van Israël tot zegen te zijn. De leiders van de twaalf stammen van Israël brengen elk hun offers voor de inauguratie van het altaar. Hoewel hun gaven identiek zijn, wordt elk op een andere dag gebracht en individueel beschreven door de Tora.

Parsha Behaalotecha Numeri 8:1-12:16
Aäron wordt bevolen om licht te laten schijnen in de lampen van de menora, en de stam van Levi wordt ingewijd in de dienst in het heiligdom. Een "Tweede Pascha" wordt ingesteld naar aanleiding van de petitie "Waarom zouden we beroofd worden?" Door een groep Joden die niet in staat was om het Pascha-offer op haar bestemde tijd te brengen omdat ze ritueel onzuiver waren. G'd instrueert Mozes over de procedures voor Israëls reizen en kampementen in de woestijn, en de mensen reizen in formatie vanaf de berg Sinaï, waar ze bijna een jaar hebben gekampeerd. De mensen zijn ontevreden over hun "brood uit de hemel" (het manna) en eisen dat Mozes hen voorziet van vlees. Mozes benoemt 70 ouderlingen, aan wie hij zijn geest verleent, om hem te helpen in de last van het besturen van het volk. Miriam spreekt negatief over Mozes en wordt gestraft met melaatsheid; Mozes bidt voor haar genezing, en de hele gemeenschap wacht zeven dagen op haar herstel.

Parsha Shelach Numeri 13:1-15:41
Mozes stuurt twaalf verspieders naar het land Kanaän. Veertig dagen later keren ze terug, met een enorme tros druiven, een granaatappel en een vijg, om te rapporteren over een weelderig en rijk land. Maar tien van de spionnen waarschuwen dat de bewoners van het land reuzen en krijgers zijn "krachtiger dan wij"; alleen Kaleb en Jozua staan ​​erop dat het land kan worden veroverd, zoals G'd geboden heeft. De mensen wenen dat ze liever teruggaan naar Egypte. G'd besluit dat de intrede van Israël in het Land veertig jaar zal worden uitgesteld, gedurende welke tijd die hele generatie zal uitsterven in de woestijn. Een groep berouwvolle Joden bestormt de berg aan de rand van het land en wordt door de Amalekieten en Kanaänieten omvergeworpen. De wetten van de menachot (maaltijd, wijn en olieoffers) worden gegeven, evenals de mitswa om een ​​deel van het deeg (challah) aan G'd te wijden bij het maken van brood. Een man schendt de Sjabbat door stokken te verzamelen en wordt ter dood gebracht. G'd instrueert om franjes (tsietsiet) op de vier hoeken van onze kleding te plaatsen, zodat we ons moeten herinneren om de mitswot (goddelijke geboden) te vervullen.

Parsha Korach - Numeri 16:1-18:32
Korach roept een muiterij op die het leiderschap van Mozes en de toekenning van de kehunah (priesterschap) aan Aaron uitdaagt. Hij wordt vergezeld door Mozes 'verstokte vijanden, Dathan en Abiram. Bij hen komen 250 vooraanstaande leden van de gemeenschap, die het heilige ketoret (wierook) aanbieden om hun waardigheid voor het priesterschap te bewijzen. De aarde opent zich en slikt de muiters in, en een vuur verteert de ketoret-offeraars. Een volgende plaag wordt gestopt door Aarons aanbod van ketoret. De staf van Aaron bloeit op wonderbaarlijke wijze en brengt amandelen voort, om te bewijzen dat zijn aanwijzing als hogepriester goddelijk is gewijd. G'd beveelt dat een terumah ("opbeurend") van elke oogst van graan, wijn en olie, evenals alle eerstgeboren schapen en runderen en andere gespecificeerde geschenken, aan de kohanim (priesters) moet worden gegeven.

Parsha Chukat - Numeri 19:1-22:1
Mozes leert de wetten van de rode vaars, wiens as een persoon zuivert die besmet is door contact met een dood lichaam. Na veertig jaar door de woestijn te hebben gereisd, arriveert het volk Israël in de wildernis van Zin. Miriam sterft en de mensen snakken naar water. G-d vertelt Mozes dat hij tegen een rots moet spreken en hem opdraagt ​​water te geven. Mozes wordt boos op de opstandige Israëlieten en slaat op de steen. Er komt water uit, maar Mozes wordt door G-d verteld dat noch hij noch Aäron het Beloofde Land zullen betreden. Aaron sterft in Hor Hahar en wordt opgevolgd door zijn zoon Elazar in het hogepriesterschap. Giftige slangen vallen het Israëlitische kamp aan na weer een uitbarsting van ontevredenheid waarin het volk 'tegen G-d en Mozes spreekt'; G-d zegt tegen Mozes dat hij een koperen slang op een hoge paal moet plaatsen, en allen die naar de hemel kijken, zullen genezen worden. De mensen zingen een lied ter ere van de wonderbaarlijke bron die hen water gaf in de woestijn. Mozes leidt het volk in gevechten tegen de Emoritische koningen Sichon en Og (die proberen de doorgang van Israël door hun grondgebied te voorkomen) en verovert hun land, dat ten oosten van de Jordaan ligt.

Wordt vervolgd.
Torastudie: Tora gaat begrip te boven – Numeri 19:2

Torastudie: Tora gaat begrip te boven – Numeri 19:2

Parsha Choekat (Numeri 19:1-22:1) begint met het gebod van parah adumah (de rode vaars (kalf)) (Numeri 19:2), die wordt voorafgegaan door de verklaring Zot chukat haTora - "Dit is de choek van Tora".…
Torastudie: Korach – Numeri 16:1

Torastudie: Korach – Numeri 16:1

Korach, "de zoon van Yitzhar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi," roept een opstand tegen Mozes op. Hij wordt vergezeld door Dathan en Aviram, en On de zoon van Peleth, de hele stam Ruben. Ook nemen…
Torastudie: Het dragen van tsietsiet – Numeri 15:39

Torastudie: Het dragen van tsietsiet – Numeri 15:39

In de Joodse Bijbel komt de mitswa van de tsietsiet twee keer voor: in het boek Numeri (einde van parsha Shelach – Numeri 15:37-41) en Deuteronomium in parsha Ki Teitzei (Deuteronomium 22:12). Volgens…
Torastudie: Werkverbod Shabbat – Numeri 15:32-33

Torastudie: Werkverbod Shabbat – Numeri 15:32-33

Naleving van de Shabbatwetten vereist een zorgvuldige studie en een gekwalificeerde leraar. Voor een beginneling is naleving van de Shabbat vaak overweldigend en lijken de wetten een onmogelijk aantal…
Torastudie: Lijden van de rechtvaardige – Numeri 14:17-18

Torastudie: Lijden van de rechtvaardige – Numeri 14:17-18

De vraag is: waarom lijdt ook de rechtvaardige? Het is een groot misverstand onder veel gelovigen dat G'd alleen straft als zonden worden begaan. Toch blijkt dat G'd ook de rechtvaardigen uitdagingen…
Torastudie: de 9de Av is de Joodse treurdag – Numeri 14:1

Torastudie: de 9de Av is de Joodse treurdag – Numeri 14:1

De 9de Av wordt gezien als de belangrijkste Joodse treurdag van het jaar. In het jaar 1313 vanaf de Schepping werd op de 9de Av besloten om het Beloofde Land niet binnen te gaan. Het Joodse volk huild…
Torastudie: nefilim – reuzen – Numeri 13:33

Torastudie: nefilim – reuzen – Numeri 13:33

Shamchazai en Azael (nefilim) hadden volgens de Midrash oorspronkelijk goede bedoelingen, maar ze raakten meer corrupt dan de mensen van hun generatie. De verspieders dachten dat om die reden een heil…
Torastudie: Het land verslindt zijn inwoners – Numeri 13:32

Torastudie: Het land verslindt zijn inwoners – Numeri 13:32

De tien verspieders die zeiden “het land verslindt zijn inwoners” waren bang dat als het g'ddelijk licht naar de fysieke wereld zou worden getrokken dat dan het hele bestaan teniet zou worden gedaan.…
Torastudie: De generatiekloof - Numeri 13:30

Torastudie: De generatiekloof - Numeri 13:30

Hoe komt het dat de verspieders dachten dat de inwoners van Kanaän machtiger waren dan G'd? Zij hadden moeite om het spirituele leven in de woestijn achter zich te laten en het land Kanaän binnen te t…
Torastudie: Land van melk en honing – Numeri 13:17-26

Torastudie: Land van melk en honing – Numeri 13:17-26

Een "land dat stroomt van melk en honing" staat voor de vruchtbaarheid van het Beloofde Land. Israël is bovendien een land met een hogere spirituele frequentie dat weinig tolerantie heeft voor stagner…
Torastudie: Wie is Jozua? – Numeri 13:16

Torastudie: Wie is Jozua? – Numeri 13:16

Jozua wordt geboren als Hosea ben Nun in Egypte, in het jaar 2406 vanaf de schepping (1355 vóór de gewone jaartelling); net zoals Mozes wordt hij na zijn geboorte verborgen in de Nijl om te ontsnappen…
Torastudie: Verspieders en de vrije keuze – Numeri 13:2

Torastudie: Verspieders en de vrije keuze – Numeri 13:2

Op initiatief van G'd werden 12 verspieders naar Kanaän gestuurd, zoals beschreven in Numeri 13. Maar in Deuteronomium 1:22-23 staat dat het het initiatief van het volk was. Zo was de missie van de sp…
Torastudie: Gebed voor zieke Mirjam – Numeri 12:13-15

Torastudie: Gebed voor zieke Mirjam – Numeri 12:13-15

Mirjam, de zus van Mozes, krijgt huidvraat omdat ze commentaar had geleverd op haar broer. Mozes gaat voor haar bidden en Mirjam wordt weer beter. Dit stuk in Numeri laat zien hoe belangrijk het gebed…
Torastudie: Mozes aanschouwt beeld van G'd – Numeri 12:6-7

Torastudie: Mozes aanschouwt beeld van G'd – Numeri 12:6-7

In de Joodse Bijbel worden 48 mannelijke profeten en 7 vrouwelijke profeten genoemd. In werkelijkheid kende Israël tienduizenden profeten die allemaal met G'd communiceerden. Dat gebeurde via een droo…
Torastudie: De vrouw van Mozes – Numeri 12:1

Torastudie: De vrouw van Mozes – Numeri 12:1

Tzipporah, de vrouw van Mozes, wordt een Koesjiet genoemd. Waarom wordt ze beschreven als een Koesjiet terwijl ze eigenlijk een Midianiet was? Volgens Rashi werd ze "de Koesjiet" genoemd vanwege haar…
Torastudie: Uitstralen van de geest – Numeri 11:17

Torastudie: Uitstralen van de geest – Numeri 11:17

“En Ik zal uitstralen van de geest die op u is, en zal het aan hen schenken.” Deze tekst van Numeri 11:17 vertelt hoe G'd een deel van de geest die op Mozes rust zal overdragen op de zeventig oudsten…
Torastudie: Zeventig oudsten – Numeri 11:16

Torastudie: Zeventig oudsten – Numeri 11:16

Zeventig oudsten: benoemd door Mozes, op bevel van G'd, om hem te helpen bij het leiden van de Israëlieten. Mozes verleende hun de goddelijke geest waarmee hij gezegend was. De zeventig oudsten hebben…
Torastudie: Gratis vis in Egypte - Numeri 11:1-13

Torastudie: Gratis vis in Egypte - Numeri 11:1-13

De mensen zijn ontevreden over hun "brood uit de hemel" (het manna) en eisen dat Mozes hen voorziet van vlees. "Wie zal ons vlees geven? We herinneren ons de vis die we in Egypte gratis aten, de komko…
Torastudie: De Tweede Pesach – Numeri 9:10-11

Torastudie: De Tweede Pesach – Numeri 9:10-11

Op de 14de van de Joodse maand Iyar wordt Pesach Sheni (Tweede Pesach) gevierd. Toen de Heilige Tempel in Jeruzalem stond kregen Joden, die niet in staat waren het Pesachoffer te brengen op de 14de Ni…

Torastudie: Het enige Pesachoffer – Numeri 9:1-21

Het Joodse volk mag van G'd slechts één keer het Pesachoffer brengen tijdens hun veertigjarige verblijf in de woestijn. G'd stond niet toe dat een ander Paschaoffer gebracht zou worden. In Exodus 12:2…
Torastudie: De menora vertegenwoordigt Israël – Numeri 8:2-4

Torastudie: De menora vertegenwoordigt Israël – Numeri 8:2-4

De menora (lampenstandaard) vertegenwoordigt het volk Israëls, G'ds “licht voor de naties” (Jesaja 49:6 en Zacharia 4:2). De vele componenten getuigen van het feit dat de Joodse natie uit verschillend…
Torastudie: Verschil menora en chanoeka – Numeri 8:2

Torastudie: Verschil menora en chanoeka – Numeri 8:2

De essentie van ons doel in het leven is om licht te verspreiden: elke keer wanneer een Jood een mitswa (plicht uit de Tora) vervult wordt een lamp aangestoken waarbij de wereld verlicht wordt met de…
Torastudie: Menora – Numeri 8:2

Torastudie: Menora – Numeri 8:2

Numeri 8:2 handelt over de Menora die bestaat uit zeven lampen. In deze Torastudie wordt op verschillende manieren uitgelegd wat de functie van de lampen is. Hoewel het licht bij God woont vraagt Hij…
Torastudie: diversiteit / vrije wil - Numeri 7:12-89

Torastudie: diversiteit / vrije wil - Numeri 7:12-89

In deze Torastudie behandelen we de diversiteit van de Schepping en de vrije wil naar aanleiding van Numeri 7:12-89. De twaalf Joodse stammen leven de Tora op dezelfde wijze na maar stoppen er hun eig…
Torastudie: Mag je plezier maken van God? - Numeri 6:11

Torastudie: Mag je plezier maken van God? - Numeri 6:11

In de commentaren op de Tora worden verschillende antwoorden gegeven op de vraag of G'd ons plezier gunt. De verschillen hebben te maken met onze spirituele volwassenheid. Zijn we nog niet volwassen d…
Torastudie: Nazierschap/priesterlijke zegen - Numeri 6:4-27

Torastudie: Nazierschap/priesterlijke zegen - Numeri 6:4-27

In deze Torastudie aandacht voor het nazierschap en de priesterlijke zegen (Birkat kohaniem). Hierover staat te lezen in Numeri 6:4-27.
Torastudie: twee zielen – Numeri 5:12-28

Torastudie: twee zielen – Numeri 5:12-28

Elke Jood, rechtvaardig of goddeloos, heeft twee zielen. Een dierlijke ziel in het bloed van een persoon om het lichaam te vergezellen. Het is de bron van egocentrische krachten en verlangens. De Godd…
Torastudie: de Levieten – Numeri 3:1-4:6

Torastudie: de Levieten – Numeri 3:1-4:6

In deze Torastudie bespreken we Numeri 3:1-2 (de generaties van Aharon en Mozes); Numeri 3:12 en 3:39 (de Levieten); Numeri 4:5-6 (de Ark). Omdat de zonen van Mozes de Exodus niet hebben meegemaakt we…
Torastudie: individuele groei – Numeri 1:3-2:2

Torastudie: individuele groei – Numeri 1:3-2:2

In deze Torastudie gaan we verder met het tellen van het Joodse volk (Numeri 1:3). De Lubavitcher Rebbe geeft tekst en uitleg over de zinsnede “van twintig jaar oud en daarboven, allen die uittrekken…
Torastudie: God spreekt tot Mozes – Numeri 1:1-2

Torastudie: God spreekt tot Mozes – Numeri 1:1-2

De Tora is in de Sinaï woestijn -die aan niemand toebehoorde- aan het Joodse volk gegeven. Opvallend is dat de Tora niet gegeven is in het Land Israël. Joodse wijzen geven hiervoor verschillende verkl…
Torastudie: Shechina – Leviticus 26:44-27:33

Torastudie: Shechina – Leviticus 26:44-27:33

Ondanks de Diaspora bleef de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) bij het Joodse volk. De Tenach verwijst hier constant naar: I Samuël 2:27; Jesaja 43:14 en Deuteronomium 30:3. Verder in deze Torastudie…
Torastudie: Joodse ballingschap – Leviticus 26:28-33

Torastudie: Joodse ballingschap – Leviticus 26:28-33

God heeft het Joodse volk vaak gestraft vanwege het niet nakomen van de geboden. God straft alleen uit liefde voor Zijn volk. Zou Hij niet straffen dan zou God niets om Zijn volk geven. Het straffen d…
Torastudie: Evolutie van het kwaad – Leviticus 26:14

Torastudie: Evolutie van het kwaad – Leviticus 26:14

De meest prangende vraag die veel mensen bezig houdt is waarom slechte dingen gebeuren bij goede mensen. Waar was God tijdens de Kruistochten, de Holocaust, pogroms, etc.? Hoe kan God figuren zoals Hi…
Torastudie: beloning en straf – Leviticus 26:6-14

Torastudie: beloning en straf – Leviticus 26:6-14

In deze Torastudie behandelen we Leviticus 26:6-14. Bijzondere aandacht schenken we aan vers 14 waarin gesproken wordt over het naleven van Gods geboden. We kijken op welke manier de Joodse wijzen str…
Torastudie: relatie God-mens - Leviticus 26:3 – 2:34

Torastudie: relatie God-mens - Leviticus 26:3 – 2:34

In Parsha Bechukotai (Leviticus 26:3 – 2:34) staat dat God materiële voorspoed brengt voor degenen die Zijn geboden naleven. Veel Joodse commentatoren hebben moeite met de nadruk op materiële beloning…
Torastudie: Supra-rationeel – Leviticus 26:3

Torastudie: Supra-rationeel – Leviticus 26:3

Voor de 613 ge- en verboden zijn een aantal synoniemen: mitswa, dibboer (woord), misjpat (wet), ed (getuigenis) en chok (supra-rationele verordening), etc. In feite is de hele Tora chok, omdat het de…
Torastudie: Levenswandel – Leviticus 26:3

Torastudie: Levenswandel – Leviticus 26:3

In Leviticus 26:3 wordt Joden opgedragen de mitswot na te leven gedurende hun levenswandel. Doel van het naleven van Gods geboden is om de wereld Goddelijk te maken c.q. de Schepping te vervolmaken. W…
Torastudie: Bedriegen/Shemieta – Leviticus 25:14-42

Torastudie: Bedriegen/Shemieta – Leviticus 25:14-42

In Leviticus 25:14-42 komen twee zaken aan de orde: het bedriegen van je naaste en de Shemieta (het Sjabbatsjaar). Dat laatste was ook al aan de orde gekomen in de vorige Torastudie maar wordt nu vanu…
Torastudie: Sjabbatsjaar – Leviticus 25:1-2

Torastudie: Sjabbatsjaar – Leviticus 25:1-2

In de moderne tijd is de term Sjabbatsjaar of sabbatical populair geworden. Wetenschappers en mensen in het bedrijfsleven gebruiken een sabbatical om iets anders te doen dan hun alledaagse verplichtin…
Torastudie: Waarom? Daarom! – Leviticus 23:28

Torastudie: Waarom? Daarom! – Leviticus 23:28

Rabbijn Tzvi Freeman van de Chabad site in de VS heeft een artikel geschreven over zaken die de mens niet kan verklaren. Dat zijn er vele. Wat betreft religie gaat het om vragen zoals 'Waarom bestaat…
Torastudie: Joodse feestdagen – Leviticus 23:2-42

Torastudie: Joodse feestdagen – Leviticus 23:2-42

In deze Torastudie bespreken we de Joodse feestdagen. De Joodse feestdagen worden 'uitroepingen tot heiliging' genoemd in die zin dat elk een hoogtepunt in de tijd is waarop we bij machte zijn bijzond…
Torastudie: God als Hogepriester/Priester – Leviticus 21

Torastudie: God als Hogepriester/Priester – Leviticus 21

God is de essentie van het leven. De dood is onnatuurlijk dat pas in werking trad na de zonde van Adam en Eva (overigens geheel in overeenstemming met Gods plan). Wanneer de Masjiach komt zal de dood…
Torastudie: educatie - Leviticus 21-24

Torastudie: educatie - Leviticus 21-24

In het Jodendom (de Tora) wordt leren gezien als een levenslange onderneming. Het houdt niet op na je jeugd. Er is noodzaak jezelf je hele leven lang te ontwikkelen en te groeien. In Leviticus 21:1-24…
Torastudie: Priesterlijke reinheid – Leviticus 21:1-11

Torastudie: Priesterlijke reinheid – Leviticus 21:1-11

Leviticus 21:1-11 bespreekt de priesterlijke reinheid. Een priester mag niet in contact komen met overleden mensen. Dit geldt ook voor zijn kinderen. Alleen in het geval van naaste familieleden zoals…
Torastudie: fruitboom/grijsheid – Leviticus 19:23-32

Torastudie: fruitboom/grijsheid – Leviticus 19:23-32

Twee zaken komen in deze Torastudie aan de orde. De fruitboom kan gezien worden als vertegenwoordiger van de hele Schepping. Het kent drie categorieën: verboden, heilig en toegestaan. Het doel van ons…
Torastudie: Heb uw naaste lief – Leviticus 19:18

Torastudie: Heb uw naaste lief – Leviticus 19:18

Hillel zei: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet; dit is de essentie van de hele Tora – de rest is toelichting.” De naaste liefhebben kan alleen maar door wetgeving waarbij z…
Torastudie: Terechtwijzen – Leviticus 19:17

Torastudie: Terechtwijzen – Leviticus 19:17

In Leviticus 19:17 staat de mitswa om iemand terecht te wijzen wanneer deze het foute pad kiest. Dit heeft tevens met naastenliefde te maken. Alleen wanneer je iemand weer op het rechte pad brengt heb…
Torastudie: Met twee maten meten – Leviticus 19:16

Torastudie: Met twee maten meten – Leviticus 19:16

Met twee maten meten (dubbele standaard) wordt als onethisch beschouwd. Toch zit het Jodendom vol met dubbele standaarden. Deze liggen aan de basis van hoe Joden leven en wat ze de wereld leren. Het l…
Torastudie: Kwaadsprekerij – Leviticus 19:4-16

Torastudie: Kwaadsprekerij – Leviticus 19:4-16

In Leviticus 19:4 komt het gebod aan de orde niet te buigen voor afgodsbeelden. In Leviticus 19:16 aandacht voor kwaadsprekerij c.q. roddelen. Het Jodendom hecht enorm veel belang aan het voorkomen va…
Torastudie: Tien Geboden – Leviticus 19:2

Torastudie: Tien Geboden – Leviticus 19:2

In deze Torastudie aandacht voor de Tien Geboden die voor de gehele gemeenschap gelden. De Tora verlangt dat een individu onderdeel is van de gehele gemeenschap. Ook eist de Tora dat we geen hedonisti…
Torastudie: ultieme eenheid – Leviticus 16:30

Torastudie: ultieme eenheid – Leviticus 16:30

De Tien Dagen van tesjoeva (berouw, terugkeer) zijn de meest plechtige dagen van het jaar. Ze liggen volgens de Talmoed tussen Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag) ondanks…
Torastudie: Zonde en heiligheid – Leviticus 16:16

Torastudie: Zonde en heiligheid – Leviticus 16:16

De Lubavitcher Rebbe bespreekt een discussie in de Talmoed waarbij de vraag gesteld wordt wie op aarde een 'woning' voor God kan maken: de rechtvaardige, de baal tesjoewa (de tot inkeer gekomen persoo…
Torastudie: Jom Kippoer/Poeriem – Leviticus 16:5

Torastudie: Jom Kippoer/Poeriem – Leviticus 16:5

Hoewel Jom Kippoer en Poeriem totaal van elkaar verschillen noemt de Zohar Jom Kippoer een dag als Poeriem. Jom Kippoer is de meest plechtige dag waarin we ons verbinden met de onschendbare kern van z…
Torastudie: Nadav en Avihoe – Leviticus 16:1

Torastudie: Nadav en Avihoe – Leviticus 16:1

Nadav en Avihoe, de zonen van Aharon, sterven omdat ze een vreemd offer aan God brengen dat Hij niet heeft bevolen. Een vuur verteert hen. De handelingen van Nadav en Avihoe zijn strikt genomen géén z…
Torastudie: zonen van Aharon – Leviticus 16:1-30

Torastudie: zonen van Aharon – Leviticus 16:1-30

Het begin van deze Torastudie gaat over de zonen van Aharon die de Eeuwige te dicht naderden en stierven. Het was niet zo dat het zondige mensen waren; integendeel het waren zeer rechtvaardige prieste…
Torastudie: onreinheid man/vrouw – Leviticus 15:1-19

Torastudie: onreinheid man/vrouw – Leviticus 15:1-19

In deze Torastudie gaat het over de onreinheid van man en vrouw door vloeiing. Ze worden apart besproken. Over de vloeiing van de man lezen we in Leviticus 15:1-18. Over de vloeiing van de vrouw in Le…
Torastudie: Berouwen – Leviticus 14:34-40

Torastudie: Berouwen – Leviticus 14:34-40

In deze Torastudie wordt duidelijk dat het doen van berouw belangrijk is om van de melaatsheid af te komen. Eerst wordt het huis getroffen, daarna de kleren en tot slot het lichaam. Door het doen van…
Torastudie: priester – tzaraat – Leviticus 14:2-4

Torastudie: priester – tzaraat – Leviticus 14:2-4

Zowel het begin als het einde van de toestand van melaatsheid worden alleen beïnvloed door de verkondiging van de priester. Alleen hij bepaalt of een persoon die tzaraat heeft onrein of rein verklaard…
Torastudie: de ontsnapte ziel – Leviticus 13:3

Torastudie: de ontsnapte ziel – Leviticus 13:3

Tzaraat (melaatsheid) is een spirituele ziekte. Het verwijst naar een witte vlek op de huid van een persoon, op de muur van een huis, of op een kledingstuk. We spreken van tzaraat op de huid van een p…
Torastudie: Masjiach – Metzora – Leviticus 13:2-3

Torastudie: Masjiach – Metzora – Leviticus 13:2-3

De Talmoed beschrijft de Masjiach als een metzora (melaatse), verwijzend naar de tijd van de Masjiach dat een tijd zal zijn waarin kwaad, dat de wereld en de mensheid teisterde, aan de oppervlakte zal…
Torastudie: Woorden die doden – Leviticus 13:2

Torastudie: Woorden die doden – Leviticus 13:2

In de vorige Torastudie (160) behandelden we het onderwerp roddelen en lasterpraat. De Lubavitcher Rebbe heeft een toelichtend artikel geschreven waarin hij uitlegt hoe dodelijk woorden kunnen zijn. W…
Torastudie: melaatsheid – laster – Leviticus 13:2

Torastudie: melaatsheid – laster – Leviticus 13:2

In Leviticus 13:2 wordt een verband gelegd tussen het hebben van melaatsheid en laster. Iemand die lastert krijgt melaatsheid en wordt buiten het kamp gezet. De Tora zegt dat iemand die lastert alleen…
Torastudie: Besnijdenis – Leviticus 12:3-6

Torastudie: Besnijdenis – Leviticus 12:3-6

In Leviticus 12:3 komt de Joodse besnijdenis ter sprake. Op dit moment (begin herfst 2011) maken Joden zich grote zorgen dat mogelijk de besnijdenis in Nederland verboden gaat worden (net zoals het ri…
Torastudie: Zon en regen – Leviticus 12:2

Torastudie: Zon en regen – Leviticus 12:2

De Joodse kalender bestaat uit twee delen: het regenseizoen (de maanden Tishrei tot Nissan – ongeveer oktober tot en met maart) en het zon seizoen (de maanden Nissan tot Tishrei – ongeveer april tot e…
Torastudie: Kroost voortbrengen – Leviticus 12:1-2

Torastudie: Kroost voortbrengen – Leviticus 12:1-2

Uit de Joodse bronnen kunnen we opmaken dat de geboorte van de mens niet op toeval berust. Alles loopt volgens Gods plan. Daarom zijn bij het verwekken van een kind niet alleen de vader en de moeder b…
Torastudie: Eenheid in verscheidenheid – Leviticus 11:47

Torastudie: Eenheid in verscheidenheid – Leviticus 11:47

De Shabbat wordt afgesloten met een speciale ceremonie: Havdala. Hierin wordt God gezegend Die onderscheid maakt tussen heilig en wereldlijk, licht en duisternis, Israël en de volkeren, de shabbat en…
Torastudie: Rein en onrein – Leviticus 11:33-47

Torastudie: Rein en onrein – Leviticus 11:33-47

Iemand die verbonden blijft met zijn Bron zal altijd rein blijven. Iemand die slechts vertrouwt op zijn eigen intellect zal vatbaar zijn voor vervuiling en zal snel vervormen en corrupt worden. Slecht…
Torastudie: Vinnen en schubben – Leviticus 11:7-19

Torastudie: Vinnen en schubben – Leviticus 11:7-19

In deze Torastudie maakt Rebbe Menachem Mendel Schneerson een vergelijking tussen een Tora student en een vis in het water. Het intellect en de studievaardigheden zijn de vinnen en de schubben zijn zi…
Torastudie: Dierlijke en goddelijke ziel – Leviticus 11

Torastudie: Dierlijke en goddelijke ziel – Leviticus 11

De Lubavitcher Rebbe heeft een interessante studie geschreven over de menselijke biosfeer op basis van Leviticus 11. In de Kabbala en het chassidisme staan grond en water analoog voor het materiële (d…
Torastudie: Kasjroet – Leviticus 11:2-4

Torastudie: Kasjroet – Leviticus 11:2-4

In Leviticus 11:2-4 komen een aantal kasjroet wetten aan de orde. Elke materie bestaat uit een Goddelijke vonk. Maar voor Joden is niet alles toegankelijk. De kasjroet wetten verbieden namelijk bepaal…
Torastudie: Objectieve/subjectieve waarheid – Lev. 10:16

Torastudie: Objectieve/subjectieve waarheid – Lev. 10:16

In Psalm 85:11 staat: “Welwillendheid en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus.” Aharon is welwillendheid, Mozes is waarheid. Mozes is recht; Aharon is vrede. De Lubavi…
Torastudie: Mozes maakt fout – Leviticus 10:16-20

Torastudie: Mozes maakt fout – Leviticus 10:16-20

Mozes was vertoornd op de zonen van Aharon omdat zij het vlees niet van het zondoffer hadden gegeten. Maar Mozes maakte hierbij een fout omdat rouwenden geen vlees mogen eten van het offer, zo stelt d…
Torastudie: Vreemd vuur – Leviticus 10:2-11

Torastudie: Vreemd vuur – Leviticus 10:2-11

De zielen van de zonen van Aharon werden verteerd door vuur. Zij waren het die de Woning moesten heiligen maar daarbij een fout maakten en werden gedood. Aharon zweeg bij de dood van zijn zonen. God b…
Torastudie: De achtste dag – Leviticus 9:1

Torastudie: De achtste dag – Leviticus 9:1

Op de achtste dag wordt de Mishkan opgericht en worden Aharon en zijn vier zonen ingewijd als priester. Acht verwijst ook naar de 'eersten': zondag, 1ste Nissan, begin nieuwe jaar, de Shechina in het…
Torastudie: Priesters – Leviticus 9:1-6 en 10:1-2

Torastudie: Priesters – Leviticus 9:1-6 en 10:1-2

(Leviticus: 9:1-6) Na de zeven inwijdingsdagen van de Tabernakel komt op de achtste dag de Goddelijke aanwezigheid in het kamp van de Israëlieten wonen. Door de offers en de dienst van Aharon zal de G…
Torastudie: Offers – Leviticus 6:9-7:37

Torastudie: Offers – Leviticus 6:9-7:37

Bij parsja Vajikra gaat het om zelf een offer te brengen, terwijl parsja Tsav de wetten beschrijft van de priester die offers brengt. Er zijn verschillende soorten offers: zondoffer, schuldoffer, vred…
Torastudie: Vuur op het Altaar – Leviticus 6:1-6

Torastudie: Vuur op het Altaar – Leviticus 6:1-6

Het Altaar in de Tempel bevond zich op een bijzondere plek. Hier bouwde Abraham zijn altaar en bond hij Izaäk vast. Hier maakte Noach een altaar na de Zondvloed. Hier brachten Kaïn en Abel hun offers.…
Torastudie: Zond/schuldoffers – Leviticus 5:1-21

Torastudie: Zond/schuldoffers – Leviticus 5:1-21

In Leviticus 5:1-21 worden zondoffers en schuldoffers behandeld. Zondoffers zijn voor onopzettelijke zonden tegen de Goddelijke wil. Schuldoffers zijn voor personen die twijfelen of ze gezondigd hebbe…
Torastudie: Vrede/Zondoffer– Leviticus 3 en 4

Torastudie: Vrede/Zondoffer– Leviticus 3 en 4

Bij een vredeoffer doet iedereen mee. Het vredeoffer is niet voor God maar voor de mens. Toch worden offers Gods brood genoemd. Dit houdt in dat een offer de goddelijke realiteit in de fysieke wereld…
Torastudie: Meeloffer – Leviticus 2:1-13

Torastudie: Meeloffer – Leviticus 2:1-13

In Leviticus 2:1-13 komt het meeloffer aan de orde. God verlangt geen groot offer, slechts een offer dat met het hart gegeven wordt. Het zuurdesem, dat trots vertegenwoordigt, mag geen deel uitmaken v…
Torastudie: Priester – altaar – Leviticus 1:9-17

Torastudie: Priester – altaar – Leviticus 1:9-17

Met het offer wordt Gods wil gedaan. Niet elk offer is geldig. Het is niet mogelijk om een roofvogel te offeren omdat deze door roof en geweld aan zijn voedsel is gekomen. Een huisdier (schapen, geite…
Torastudie: offeren - Leviticus 1:1-2

Torastudie: offeren - Leviticus 1:1-2

De jonge Joodse kinderen beginnen de Torastudie met Leviticus. Dit komt omdat ze nog puur (zonder zonde) zijn, zo puur als de Tempeloffers (korbanot). Het woord wajikrª waarmee Leviticus begint wordt…
Torastudie: Mozes – Tabernakel – Exodus 40:17-35

Torastudie: Mozes – Tabernakel – Exodus 40:17-35

Met de bouw en inwijding van de Tabernakel keerde de Shechina op aarde terug. Deze was sinds Adam steeds verder van de aarde gekomen door verschillende zonden die de mensheid had begaan. Met Abraham k…
Torastudie: Tabernakel – Exodus 38:21-40:17

Torastudie: Tabernakel – Exodus 38:21-40:17

God was tevreden met de bouw van de Tabernakel. Zolang de Joden daarmee bezig waren mopperden ze niet tegen God. Daarom betekent de zinsnede in Exodus 40:17 'en het geschiedde' dat er een verdrietige…
Torastudie: Donaties voor Misjkan – Exodus 35:21-38:8

Torastudie: Donaties voor Misjkan – Exodus 35:21-38:8

Het volk bracht donaties voor de bouw van de Misjkan (het Heiligdom). Eigenlijk was het karakter van het volk onbegrijpelijk: zij verzochten het Gouden Kalf en zij doneerden; zij verzochten de Misjkan…
Torastudie: Passieve arbeid – Exodus 35:2

Torastudie: Passieve arbeid – Exodus 35:2

Waarom moet de mens werken voor zijn brood? Als God de bron is van alle zegeningen waarom moeten we dan zelf aan de kost dienen te komen? We lijken verscheurd tussen absolute passiviteit en de ontkenn…
Torastudie: Herinnering Sjabbatsgebod – Exodus 35:1-10

Torastudie: Herinnering Sjabbatsgebod – Exodus 35:1-10

Waarom wordt het Sjabbatsgebod herinnerd? Dit gebod is namelijk erg belangrijk. God rustte op die dag en toonde daarmee Zijn ultieme vrijheid. Sjabbat toont de grootsheid van God, dat de Schepping van…
Torastudie: Nieuwe Stenen Tafelen – Exodus 34:1-35

Torastudie: Nieuwe Stenen Tafelen – Exodus 34:1-35

God zei tegen Mozes niet te treuren over de Eerste Stenen Tafelen die waren vernietigd. Deze bevatten slechts de Tien Geboden. Op de Tweede Stenen Tafelen stonden ook de Halacha (Joodse wet), Midrasj…
Torastudie: Het Gouden Kalf –Exodus 32:31-33:20

Torastudie: Het Gouden Kalf –Exodus 32:31-33:20

In deze studie over het Gouden Kalf vraagt Mozes uit het boek van God gewist te mogen worden. Zijn verzoek wordt beantwoord in Parsja Tetzave waarin Mozes' naam niet genoemd wordt. Toch is Mozes juist…
Torastudie: Tora van Mozes - Exodus 32:19

Torastudie: Tora van Mozes - Exodus 32:19

Niemand anders wordt zo sterk met de Tora geïdentificeerd als Mozes. In Maleachi (Malachi) 3:22 staat: "Het onderricht van Mijn dienaar Mozes." De Midrasj verklaart dat de Tora Mozes' naam kreeg omdat…
Torastudie: Breken van Stenen Tafelen – Exodus 32:19

Torastudie: Breken van Stenen Tafelen – Exodus 32:19

Het mag vreemd klinken maar de Tora beschouwt het breken van de Stenen Tafelen door Mozes als de grootste daad die hij verricht heeft. Alle andere daden verrichtte Mozes in opdracht van God, maar het…
Torastudie: Het Gouden Kalf – Exodus 32:13-19

Torastudie: Het Gouden Kalf – Exodus 32:13-19

In zijn pleidooi het volk te redden verwijst Mozes naar de belofte die God aan Abraham, Izak en Israël had gedaan. Daarom koesterde de Eeuwige berouw over het onheil Zijn volk te berokkenen. Zouden de…
Torastudie: Het Gouden Kalf – Exodus 32:11

Torastudie: Het Gouden Kalf – Exodus 32:11

Mozes doet er alles aan om het volk in bescherming te nemen na de zonden van het Gouden Kalf. Mozes vraagt God waarom Hij het volk wil afslachten en verzoekt dit niet te doen. Het pleidooi van Mozes h…
Torastudie: Het Gouden Kalf – Exodus 32:7-8

Torastudie: Het Gouden Kalf – Exodus 32:7-8

In Exodus 32:7-8 lezen we hoe niet-Joden die met de Joden uit Egypte waren gevlucht het Gouden Kalf gingen maken en aanbidden. God had dit voorzien. Zou alleen het Joodse volk Egypte hebben verlaten d…
Torastudie: Hillel en Sjammai – Exodus 32:1

Torastudie: Hillel en Sjammai – Exodus 32:1

Het maken van het Gouden Kalf staat model voor een andere 'moeilijke dag' in de Joodse geschiedenis: de dag waarop de volgelingen van Sjammai die van Hillel overtroffen. De Tora zegt dat bij onenighei…
Torastudie: Vertaling Tora in het Grieks - Exodus 32:1

Torastudie: Vertaling Tora in het Grieks - Exodus 32:1

De 17de Tammoez staat in de Joodse geschiedenis bekend als rampen datum. Op deze dag brak Mozes de Stenen Tafelen omdat het volk Israël het Gouden Kalf aanbad. Vele eeuwen later werd op deze dag een b…
Torastudie: Het Gouden Kalf – Exodus 32:1-6

Torastudie: Het Gouden Kalf – Exodus 32:1-6

Terwijl Mozes 40 dagen op de Sinaï verbleef, werd het volk ongeduldig. Zij veronderstelden dat Mozes niet meer terug zou keren. Daarom vroegen ze aan Aharon om een Gouden Kalf te maken die voor hen al…
Torastudie: Sjabbatsgebod/Tafelen – Exodus 31:2-18

Torastudie: Sjabbatsgebod/Tafelen – Exodus 31:2-18

Er zijn twee dimensies van de Shabbat: de intrinsieke heiligheid die Israël moet bewaren en handhaven; en het gebod de Shabbat te vieren. De Shabbat is analoog aan een bruid. Ook in dit artikel aandac…
Torastudie: Ketoret (wierook) en tesjoeva – Exodus 30:35

Torastudie: Ketoret (wierook) en tesjoeva – Exodus 30:35

Mensen kunnen onder alle omstandigheden God dienen en tesjoeva (berouw) tonen. De meest heilige plek en het meest heilige tijdstip was in de tempel in het Heilige der Heiligen op Jom Kippoer en werd d…
Torastudie: de eerste Sivan – Exodus 30:15

Torastudie: de eerste Sivan – Exodus 30:15

Zes weken na de Exodus kwamen de Joden bij de berg Sinaï aan. Dit gebeurde op de eerste Sivan (maand van de Joodse kalender). Op deze dag zei Mozes niets tegen het Joodse volk. De reden was dat het vo…
Torastudie: Het reukofferaltaar – Exodus 30:13-35

Torastudie: Het reukofferaltaar – Exodus 30:13-35

In Exodus 30:13-35 wordt het reukofferaltaar beschreven. Mensen betaalden een halve sikkel voor het Heiligdom om verzoening te krijgen voor hun zielen. Ook aandacht voor de betekenis van het handen wa…
Torastudie: De priesterlijke kledij - Exodus 28:6-43

Torastudie: De priesterlijke kledij - Exodus 28:6-43

Exodus 28:6-43 handelt geheel over de priesterlijke kledij van de priester Aharon en zijn zonen. Er wordt uitgelegd uit welke onderdelen deze bestaat en waarvan het is gemaakt. Ook wordt ingegaan op d…
Torastudie: Joden kennen geen bemiddelaar - Exodus 27:20

Torastudie: Joden kennen geen bemiddelaar - Exodus 27:20

Mozes wordt in de Tora de trouwe herder genoemd. In de Mechilta staat dat 'wie in Mozes gelooft, in God gelooft.' De Talmoed past het zelfs toe op alle Tora geleerden van alle generaties. Toch kennen…
Torastudie: Mozes' naam afwezig - Exodus 27:20

Torastudie: Mozes' naam afwezig - Exodus 27:20

In Parsja Tetzevah wordt de naam van Mozes niet genoemd, net als overigens in het hele boek Deuteronomium niet. Toch is Mozes wel aanwezig in Parsja Tetzaveh. Het ego van Mozes wordt in deze Parsja ui…
Torastudie: Tabernakel/brandofferaltaar - Exodus 26/27

Torastudie: Tabernakel/brandofferaltaar - Exodus 26/27

In deze studie aandacht voor de Tabernakel en het brandofferaltaar. Er wordt uitgelegd waarvan de Tabernakel en het altaar zijn gemaakt. Aan het eind van dit artikel vindt u een samenvatting in de vor…
Torastudie: de Menora - Exodus 25:31-40

Torastudie: de Menora - Exodus 25:31-40

In Exodus 25:31-40 gaat het over de Menora (Kandelaar). Er wordt een exacte omschrijving gegeven van de Menora die achttien handbreedten hoog is. De stangen van de Menora gaan vanuit de hoofdstam in r…
Torastudie: De Ark en Tafel - Exodus 25:10-30

Torastudie: De Ark en Tafel - Exodus 25:10-30

In Exodus 25:10-30 wordt gesproken over de Ark waarvan de draagbomen er altijd aan moeten blijven zitten. De Ark is het ideaal van de Tora-geleerde: hij moet afstand doen van het wereldse, maar tegeli…
Torastudie: Waarom zijn we hier? - Exodus 25:8

Torastudie: Waarom zijn we hier? - Exodus 25:8

De grootste vraag waar de mensheid mee worstelt is: waarom zijn we hier? Joodse bronnen geven verschillende antwoorden. De Talmoed: om de Schepper te dienen; de Moessar: het verfijnen van het karakter…
Torastudie: heffing Tabernakel - Exodus 25:2-8

Torastudie: heffing Tabernakel - Exodus 25:2-8

De Shechina (Goddelijke inwoning) verbleef in de Tabernakel. Na de zondeval van Adam verdween de Shechina naar het eerste firmament. Generaties na Adam trok de Shechina steeds verder weg tot het zeven…
Torastudie: Sluiten Verbond - Exodus 24:1-7

Torastudie: Sluiten Verbond - Exodus 24:1-7

De Joodse commentatoren verschillen van mening over de tijd waarin de gebeurtenissen die zich afspelen in de Tora plaatsvinden. Volgens Rashi is er geen chronologische volgorde; volgens Nachmanides is…
Torastudie: melk en vlees - Exodus 23:19

Torastudie: melk en vlees - Exodus 23:19

In Exodus 23:19 staat: 'Gij zult niet koken een bokje in de melk van zijn moeder'. Hieruit vloeit het verbod voort om melk- en vleesproducten niet met elkaar te mengen. Vlees stamt af van het goddelij…
Torastudie: Verheffen van de fysieke wereld - Exodus 23:5

Torastudie: Verheffen van de fysieke wereld - Exodus 23:5

In de Tanya, het heilige boek van Chabad Chassidisme, komt de eeuwige strijd tussen geest en materie aan de orde. Deze strijd vindt op twee niveaus plaats: in de mens en in de schepping. Doel van het…
Torastudie: Voorschriften naaste/God - Exodus 23:1-25

Torastudie: Voorschriften naaste/God - Exodus 23:1-25

In Exodus 23:1-25 worden de voorschriften met betrekking tot de naaste en God besproken. Ook uit deze voorschriften volgt weer dat we te maken hebben met een ethische God. In dit artikel het verbod om…
Torastudie: Het dienen van God - Exodus 21-24

Torastudie: Het dienen van God - Exodus 21-24

Vaak denken we dat we zelf het dagelijks leven bepalen en dat God de grote lijnen uitzet. Echter het tegenovergestelde is het geval. Wanneer het op de do's en don'ts in ons leven aankomt geeft de Tora…
Torastudie: Voorschriften eigendom naaste - Exodus 22:4-30

Torastudie: Voorschriften eigendom naaste - Exodus 22:4-30

De Tora gaat in Exodus 22:4-30 verder met de voorschriften over eigendom van de naaste. Het Joodse volk wordt al vroeg in de geschiedenis geleerd hoe met de naaste om te gaan. Dit bewijst dat het Jode…
Torastudie: de logica van mitswot - wetten Exodus 21:1

Torastudie: de logica van mitswot - wetten Exodus 21:1

Globaal gesproken kunnen de mitswot (wetten) in twee categorieën worden verdeeld: de logische mishpatiem (wetten) en de boven-rationele choekkiem (decreten). Voorbeelden van mishpatiem zijn wetten zoa…
Torastudie: Rechten Hebreeuwse slaven Exodus 21:1-37

Torastudie: Rechten Hebreeuwse slaven Exodus 21:1-37

In dit Tora gedeelte gaan we in op de rechten van de Hebreeuwse slaven. Er is niets moeilijker voor een persoon onderworpen te zijn aan een andere persoon. Dit is waarom de parsja (tora gedeelte) begi…
Torastudie: de Stenen Tafelen - Exodus 20:1-14

Torastudie: de Stenen Tafelen - Exodus 20:1-14

Miljarden mensen hebben gehoord over de Stenen Tafelen met de Tien Geboden. Velen kennen een aantal geboden ervan. Een groot aantal kent ze alle tien in goede volgorde. Maar wat de meesten niet weten…
Torastudie: De Tien Geboden - Exodus 20:1-22

Torastudie: De Tien Geboden - Exodus 20:1-22

In deze Torastudie aandacht voor de Tien Geboden die in Exodus 20:1-22 worden genoemd. De Tien Geboden zijn de volgende: Ik ben de Eeuwige Uw God; gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezich…
Torastudie: Onder de berg Sinaï - Exodus 19:17

Torastudie: Onder de berg Sinaï - Exodus 19:17

Op de zesde dag van de maand Sivan in het Joodse jaar 2448 verzamelde het hele Joodse volk zich aan de voet van de berg Sinaï. Daar koos God het Joodse volk en beloofde het volk de Tora na te leven. B…
Torastudie: educatie - Exodus 19:8

Torastudie: educatie - Exodus 19:8

Leviticus 21:1 begint met de instructie van God aan Mozes: “Spreek tot de priesters, de zonen van Aäron, en zeg tegen hen.” De Talmoed verklaart dat de dubbele terminologie (“spreek ...en zeg”) beteke…
Torastudie: dames ontvingen Tora eerst - Exodus 19:3

Torastudie: dames ontvingen Tora eerst - Exodus 19:3

Het is heel beleefd om dames voor te laten gaan. Of het nu gaat om de toegang tot een danszaal of het verlaten van een zinkend schip; dames krijgen voorrang. De reden is een concessie van het sterke g…
Torastudie: De verschijning des Heren - Exodus 19:1-20

Torastudie: De verschijning des Heren - Exodus 19:1-20

Deze torastudie handelt over de verschijning des Heren op de berg Sinaï. Het volk Israël heeft zich onderaan de berg Sinaï geplaatst. Mozes beklimt de berg en de Eeuwige daalt neder in vuur waardoor d…
Torastudie: het plan van Jitro - Exodus 18:17-19

Torastudie: het plan van Jitro - Exodus 18:17-19

Waarom werd hij Jitro (zijn toevoeging) genoemd? Omdat Jitro (de schoonvader van Mozes) een hoofdstuk aan de Tora toevoegde. De Tora was compleet zonder de toevoeging van Jitro. Hij voegde er slechts…
Torastudie: wat Jithro hoorde - Exodus 18:1

Torastudie: wat Jithro hoorde - Exodus 18:1

Sommige Sjabbatot zijn speciaal. Zo ook de Sjabbat waarin gelezen wordt over de gebeurtenis op de berg Sinaï. Opvallend genoeg wordt dit Sjabbat Jitro genoemd. Wie was Jitro (Jethro)? Jitro was de sch…
Torastudie: het bezoek van Jithro - Exodus 18:1-19

Torastudie: het bezoek van Jithro - Exodus 18:1-19

In Exodus 18:1-19 wordt verteld dat Jithro, de schoonvader van Mozes, bij de Israëlieten langs komt. Hij heeft gehoord van de wonderen van God en wat hij allemaal gedaan had voor Mozes en het volk Isr…
Torastudie: verband manna en sjabbat - Exodus 16:32

Torastudie: verband manna en sjabbat - Exodus 16:32

De Sjabbat is totaal anders dan de doordeweekse dagen. Het is een feestelijke dag met een rijkelijk bedekte tafel. Hoe meer des te beter, uiteraard binnen de middelen die men heeft. Wie er geen geld v…
Torastudie: Mirjam - tamboerijnen - Exodus 15:20

Torastudie: Mirjam - tamboerijnen - Exodus 15:20

De Joden hadden het zwaar te verduren in Egypte. Ze werden als slaaf wreed behandeld. Farao besloot zelfs de eerstgeboren mannelijke baby's te doden. Het gezinsleven van de Joden werd ontwricht. De Jo…
Torastudie: Lied Mozes II, manna, Amalek Exodus 15-17

Torastudie: Lied Mozes II, manna, Amalek Exodus 15-17

In Exodus 15 lezen we over het lied van Mozes. Mirjam nam de tamboerijn en de andere vrouwen gingen haar met tamboerijn achterna in rijendans. In Exodus 16, lezen we over de manna die uit de Hemel kom…
Torastudie: Het lied van Mozes I - Exodus 15:1-2

Torastudie: Het lied van Mozes I - Exodus 15:1-2

Rabbi Akiva beschrijft een ideaal waarin een volk hun individualiteit volledig verloochent voor de collectieve identiteit belichaamd door de leider. Mozes alleen zong de dankbaarheid van de natie aan…
Torastudie: Zij geloofden in God en Mozes- Exodus 14:28

Torastudie: Zij geloofden in God en Mozes- Exodus 14:28

De Zohar verwijst naar Mozes als de trouwe schaapsherder. De Mechilta zegt dat degene die in Mozes gelooft, gelooft in God. De Talmoed gaat verder door het toe te passen op de wijzen en de Tora geleer…
Torastudie: splitsing van de Riet Zee - Exodus 14:21

Torastudie: splitsing van de Riet Zee - Exodus 14:21

Alle natuurlijk objecten werden geschapen op voorwaarde dat ze de wil van de rechtvaardige zouden gehoorzamen zelfs als het tegen de natuurwetten in zou gaan. Als ze dat niet zouden doen, dan zouden z…
Torastudie: doortocht Schelfzee III - Exodus 14:20-31

Torastudie: doortocht Schelfzee III - Exodus 14:20-31

In Exodus 14:20-31 wordt verteld hoe de Israëlieten door de Schelfzee trokken en daarna de Egyptenaren verdronken. De zuil, die reisde voor het kamp Israël als een wolkenzuil gedurende de dag en als e…
Torastudie: doortocht Schelfzee II - Exodus 14:15

Torastudie: doortocht Schelfzee II - Exodus 14:15

In Exodus 14:15 staat een belangrijk stukje waarin God wil dat Mozes niet lang tot Hem bidt, maar dat hij de kinderen Israëls oproept dat zij moeten optrekken. De enige manier om tegen de Farao te str…
Torastudie: doortocht Schelfzee I Exodus 13:17-19

Torastudie: doortocht Schelfzee I Exodus 13:17-19

Exodus 13:17-19 verhaalt over de route van het volk Israël naar het Beloofde Land. Waarom ging dat niet via het land van de Filistijnen? De stam Efraïm had een fout gemaakt en had Egypte 30 jaar eerde…
Torastudie: middernacht - Exodus 11:4 en 12:29

Torastudie: middernacht - Exodus 11:4 en 12:29

Precies om twaalf uur middernacht van de 15de Nissan 2448 (1313 voor gewone jaartelling) doodde God de eerstgeboren zonen van Egypte en de natie Israël werd geboren als een vrij volk. Maar hoe kan een…
Torastudie: de instelling Pesach - Exodus 12:3-13:8

Torastudie: de instelling Pesach - Exodus 12:3-13:8

Vanaf Exodus 12:3 tot en met 13:8 wordt verteld hoe God besloot de eerstgeborenen van Egypte te doden. De Joden in Egypte waren moreel net zover gezonken als de Egyptenaren. Toch besloot God alleen de…
Torastudie: de Joodse kalender - Exodus 12:2

Torastudie: de Joodse kalender - Exodus 12:2

Het eerste dat de nieuw geboren natie Israël werd verteld zodra ze zich voorbereidden Egypte te verlaten was niet zichzelf te besnijden, een staat uitroepen of matzot bakken; het is het formuleren van…
Torastudie: nieuwe maan - Exodus12:2/I Samuël 20:18

Torastudie: nieuwe maan - Exodus12:2/I Samuël 20:18

In de eerste mitswa die we kregen als Joodse natie, beval God dat we onze levens verbinden met de maan (zie Exodus 12:2). We moesten een maan kalender instellen, de 29,5 dag cyclus waarin de maan vanu…
Torastudie: heiliging Rosh Chodesh - Exodus 12:2

Torastudie: heiliging Rosh Chodesh - Exodus 12:2

Exodus 12:2 beschrijft de heiliging van Rosh Chodesh (het begin van de maand). De maanden van het Joodse jaar zijn maanjaren, want er staat geschreven. "...Deze maand zal het hoofd van de maanden zijn…
Torastudie: Aankondiging tiende plaag - Exodus 11:1-2

Torastudie: Aankondiging tiende plaag - Exodus 11:1-2

In Exodus 11:1-2 wordt verteld dat de Eeuwige tegen Mozes zei dat Egypte en de Farao nog door één plaag getroffen zouden worden. Ook moest het volk goud en zilver meenemen uit Egypte. Dit zou later ge…
Torastudie: achtste en negende plaag - Exodus 10:1-23

Torastudie: achtste en negende plaag - Exodus 10:1-23

In Exodus 10:1-23 komen de achtste (sprinkhanen) en negende (duisternis) plaag aan de orde. God heeft de harten van de Farao en zijn dienaren inmiddels verstokt. Farao is wel bereid om de ouderen te l…
Torastudie: tweede tot zevende plaag - Exodus 8:3-9:33

Torastudie: tweede tot zevende plaag - Exodus 8:3-9:33

In Exodus 8:3-9:33 komen de tweede tot en met de zevende plaag aan de orde. Steeds vraagt Farao aan Mozes om de straf te laten ophouden. Hij belooft dan het Joodse volk te laten gaan. Maar telkens wan…
Torastudie: eerste en tweede plaag - Exodus 7:10-28

Torastudie: eerste en tweede plaag - Exodus 7:10-28

In Exodus 7:10-28 wordt verteld over de eerste en de tweede plaag die Egypte treft. God straft Farao door al het water in de Nijl in bloed te veranderen. Alleen de Israëlieten drinken gewoon water; de…
Torastudie: God spreekt tot Mozes - Exodus 6:2

Torastudie: God spreekt tot Mozes - Exodus 6:2

Mozes en God wisselen woorden over het mysterie van het menselijk lijden. Mozes protesteert bij God en vraagt waarom God dit kwaad toestaat bij Zijn volk. En God antwoordt: "Nu zal je zien wat ik Fara…
Torastudie: Mozes opnieuw naar Farao - Exodus 6:1-23

Torastudie: Mozes opnieuw naar Farao - Exodus 6:1-23

In Exodus 6:1-23 wordt verteld dat Mozes voor de tweede keer naar Farao gaat. God zegt tegen Mozes dat Hij hem laat zien wat Hij Farao zal doen. De Eeuwige zal het Volk Israël uit Egypte bevrijden. Mo…
Torastudie: Eerste optreden van Mozes - Exodus 5:1-21

Torastudie: Eerste optreden van Mozes - Exodus 5:1-21

In Exodus 5:1-21 wordt verteld over Mozes' eerste optreden. Samen met Aäron gaat hij naar de Farao toe. Ze vertellen hem dat de Eeuwige wil dat Farao het Joodse Volk laat gaan. Farao antwoordt: wie is…
Torastudie: Mozes en Aharon - Exodus 4:27 / Psalm 85:11

Torastudie: Mozes en Aharon - Exodus 4:27 / Psalm 85:11

In Psalm 85:11 staat: "Goedertierenheid en waarheid ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar." De Midrasj Rabba stelt: 'Goedertierenheid' is Aharon (Aäron); 'waarheid' is Mozes. 'Gerec…
Torastudie: Mozes' terugkeer in Egypte-Exodus (4:20-31)

Torastudie: Mozes' terugkeer in Egypte-Exodus (4:20-31)

In Exodus 4:20-31 wordt beschreven hoe Mozes terugkeert naar Egypte. Mozes wordt door zijn broer Aharon geholpen die het woord voert bij de Farao. Aharon spreekt alle woorden uit die de Eeuwige tot Mo…
Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13

Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13

De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masjiach (messias) dezelfde zijn. Mozes is van de stam Levi, terwijl de Masjiach van…
Torastudie: Roeping van Mozes II - Exodus (4:1-17)

Torastudie: Roeping van Mozes II - Exodus (4:1-17)

In Exodus 4:1-17 wordt verteld hoe God Mozes vraagt naar de Farao te gaan. Mozes zegt dat hij niet goed kan praten. God wordt boos op Mozes en stelt voor dat Aharon, de broer van Mozes meegaat om het…
Torastudie: Ik ben, die Ik zal zijn - Exodus 3:14

Torastudie: Ik ben, die Ik zal zijn - Exodus 3:14

In Exodus 3:14 staat: "Ik ben, die Ik zal zijn." Wanneer God aan Mozes verschijnt in het brandende doornbos en hem verzoekt het Volk Israël uit Egypte te leiden, zegt Mozes tegen God: "Zie, kom ik tot…
Torastudie: Roeping van Mozes I - Exodus 3:1-14

Torastudie: Roeping van Mozes I - Exodus 3:1-14

In Exodus 3:1-14 lezen we dat God Mozes roept om Zijn Volk uit de slavernij van Egypte te redden. God verschijnt in een brandend doornbos dat niet verteert. God stelt zich aan Mozes voor als de God va…
Torastudie: Mozes' vlucht naar Midian -Exodus 2:11-23

Torastudie: Mozes' vlucht naar Midian -Exodus 2:11-23

In Exodus 2:11-16 ziet Mozes het lijden van zijn broeders aan. Hij slaat een Egyptische opzichter dood. Nadat hij een ruzie wil sussen tussen twee Hebreeuwse mannen, beschuldigen ze hem ervan de opzic…
Torastudie: geboorte Mozes/opvoeding - Exodus 2:1-10

Torastudie: geboorte Mozes/opvoeding - Exodus 2:1-10

In Exodus 2:1-10 wordt verteld dat Mozes wordt geboren in een tijd dat Farao een decreet uitvaardigt om alle Joodse babyjongetjes te doden door in de rivier de Nijl te gooien. Mozes wordt door zijn mo…
Torastudie: Naam en getal - Exodus 1:1-4

Torastudie: Naam en getal - Exodus 1:1-4

In Exodus 1:1-4 staat: "Dit nu zijn de namen van de Kinderen van Israël, die met Jakob naar Egypte kwamen...Ruben, Simeon, Levi, Juda...De afstammelingen van Jakob waren zeventig in het geheel." Rashi…
Torastudie: Israël in Egypte onderdrukt -Exodus 1:1-22

Torastudie: Israël in Egypte onderdrukt -Exodus 1:1-22

In Exodus 1:1-22 wordt verteld dat de familie Israël (Jakob) zich uitbreidde in Egypte. Na Farao kwam een nieuwe koning aan de macht die de Joden niet vriendelijk gezind was. Hij liet de Joden hard we…
Torastudie: Jozefs dood - Genesis 50:2-26

Torastudie: Jozefs dood - Genesis 50:2-26

In Genesis 50:2-26 wordt verteld over Jakobs begrafenis. Jakob wordt begraven in de Spelonk van Machpéla. Jozef troost zijn broers die bang zijn dat Jozef wraak wil nemen. Uiteindelijk sterft Jozef op…
Torastudie: Stierf Jakob? - Genesis 49:33

Torastudie: Stierf Jakob? - Genesis 49:33

In het beschrijven van het begeven van de geest van Jakob, vermijdt de Tora het gebruik van het woord vayamat (en hij stierf). In plaats daarvan wordt het eufemisme gebruikt 'zijn geest begaf het' en…
Torastudie: Jakobs laatste woorden - Genesis 49:10-33

Torastudie: Jakobs laatste woorden - Genesis 49:10-33

In Genesis 49:10-33 spreekt Jakob zijn laatste woorden tot de rest van zijn zonen: Juda, Zebulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Jozef en Benjamin. Voordat Jakob zijn geest begeeft (hij sterft nie…
Torastudie: Jakobs laatste woorden - Genesis 49:1-9

Torastudie: Jakobs laatste woorden - Genesis 49:1-9

In Genesis 49:1-9 wordt verhaald over Jakobs laatste woorden tot zijn zonen, Ruben, Simon, Levi en Juda. Jakob vertelt aan zijn zonen hoe het in de toekomst zal gaan. Juda zal het koningschap krijgen…
Torastudie: Jakob zegent zonen Jozef - Genesis 48:1-22

Torastudie: Jakob zegent zonen Jozef - Genesis 48:1-22

In Genesis 48:1-22 wordt verteld hoe Jakob de zonen van Jozef zegent. Menasse zal groot worden want Gideon stam van hem af. Maar Efraïm zal nog groter worden want Jozua stamt van hem af.
Torastudie: Jakobs laatste jaren - Genesis 47:28-31

Torastudie: Jakobs laatste jaren - Genesis 47:28-31

In Genesis 47:28-31 kunnen we lezen hoe Jakob de zeventien laatste jaren van zijn leven in Egypte doorbrengt. Het zijn jaren van voorspoed, goedheid en vrede. Dit komt omdat Jakob zijn zoon Juda desti…
Torastudie: Jakobs verzoek om rust - Genesis 47

Torastudie: Jakobs verzoek om rust - Genesis 47

Clichés zijn banaal maar vaak waar. Bijvoorbeeld "onwetendheid is geluk". Ben je moedeloos van al de onrechtvaardigheid in de wereld? Sluit je ogen en denk dat het niet bestaat. En wanneer de waarheid…
Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46

Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46

In Genesis 46 wordt verteld dat Jakob naar Egypte verhuist en Juda vooruit stuurt om een studiehuis te vestigen voor het bestuderen van de Tora. Jozef was echter al in Egypte en had de mogelijkheid om…
Torastudie: Jozef neemt maatregelen - Genesis 47:8-27

Torastudie: Jozef neemt maatregelen - Genesis 47:8-27

In Genesis 47:8-27 wordt verteld hoe Jozef maatregelen neemt de hongersnood te bestrijden. Wanneer Jakob naar Egypte komt blijkt de hongersnood niet zeven jaar te duren, maar eindigde na twee jaar omd…
Torastudie: Jakob trekt naar Egypte -Genesis 46:1-29

Torastudie: Jakob trekt naar Egypte -Genesis 46:1-29

In Genesis 46:1-29 trekt Jakob naar Egypte samen met zijn hele familie. Hij zendt Juda vooruit om Jozef te ontmoeten. Toen Jozef zijn vader Israël tegemoet trad weende hij geruime tijd aan zijn hals.…
Torastudie: Jozef en zijn broers - Genesis 45

Torastudie: Jozef en zijn broers - Genesis 45

In Genesis 45 maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Volgens Rebbe Schneerson loopt het conflict tussen Jozef en zijn broers door de hele geschiedenis van Israël. Soms heeft Jozef de bovenhand, dan…
Torastudie: Jozef bekent broers - Genesis 45:1-27

Torastudie: Jozef bekent broers - Genesis 45:1-27

In Genesis 45:1-27 wordt verteld dat Jozef zich aan zijn broers bekend maakt. Zijn broers waren ontzet. Toen zij het verhaal aan hun vader Jakob vertelden geloofde hij hen aanvankelijk niet. Ze hadden…
Torastudie: Juda beschermt Benjamin - Genesis 44:18-33

Torastudie: Juda beschermt Benjamin - Genesis 44:18-33

In Genesis 44:18-33 lezen we hoe Juda probeert te voorkomen dat Benjamin slaaf van Jozef wordt. Hij biedt zichzelf als slaaf aan in de plaats van Jozef. Hiertoe dwingt God Juda zijn fout te herstellen…
Torastudie: Jozef test zijn broers - Genesis 44:1-16

Torastudie: Jozef test zijn broers - Genesis 44:1-16

In Genesis 44:1-16 wordt verteld hoe Jozef zijn broers op een slimme wijze test. Hij laat zijn huisbestuurder een zilveren beker in de zak van Benjamin plaatsen. Wanneer de broers vertrokken zijn, gee…
Torastudie: Tweede reis broers Jozef - Genesis 43:8-34

Torastudie: Tweede reis broers Jozef - Genesis 43:8-34

In Genesis 43:8-34 wordt verteld hoe Juda Jakob ompraat om Benjamin mee te laten gaan naar Egypte zoals Jozef, de bestuurder van Egypte, had bevolen. Jozef raakt ontroerd bij het zien van Benjamin. Al…
Torastudie: Jozef de nieuwe Jood - Genesis 42:6-9

Torastudie: Jozef de nieuwe Jood - Genesis 42:6-9

In Genesis 42:6-9 wordt verteld dat de dromen van Jozef die hij twintig jaar geleden had, waren uitgekomen. De broers bogen voor hem in Egypte, zoals in de dromen was voorspeld. Jozef was de nieuwe Jo…
Torastudie: Jozef ontmoet broers - Genesis 42:1-24

Torastudie: Jozef ontmoet broers - Genesis 42:1-24

In Genesis 42:1-24 ontmoet Jozef zijn broers. Zij werden door Jakob naar Egypte gestuurd omdat er koren was in Egypte, terwijl er hongersnood was in Kanaän. Jozef wist dat zijn broers zouden komen. Hi…
Torastudie: Jozef bestuurder Egypte-Genesis 41:48-55

Torastudie: Jozef bestuurder Egypte-Genesis 41:48-55

In Genesis 41:48-55 wordt verteld hoe Jozef als onderkoning van Egypte al het koren opspaarde in de tijd van overvloed. Toen de hongersnood eenmaal uitbrak in het Midden-Oosten en er alleen in Egypte…
Torastudie: De tweeling van Tamar Genesis 38:27-30

Torastudie: De tweeling van Tamar Genesis 38:27-30

Onder de talloze geboortes die staan beschreven in het boek Genesis, zijn er twee tweelingen: de geboorten van Izaäks en Rebekka's tweelingen: Jakob en Ezau; en de geboorte van Peretz en Zerach' tweel…
Torastudie: Jozef en dromen van Farao Genesis 41:1-45

Torastudie: Jozef en dromen van Farao Genesis 41:1-45

Jozef zat in de gevangenis voor 12 jaar lang. In Genesis 41:1-45 wordt verteld dat Farao twee dromen kreeg. Jozef werd hij uit de gevangenis gehaald op voorspraak van de overste der schenkers en legde…
Torastudie: Jozef en Potifar - Genesis 39:1-19 en 40:1-23

Torastudie: Jozef en Potifar - Genesis 39:1-19 en 40:1-23

In Genesis 39:1-19 wordt verteld dat Jozef werkt in het huis van Potifar. Jozef wordt door de vrouw van Potifar verleid. Maar wanneer Jozef weigert met haar naar bed te gaan, beschuldigt ze Jozef van…
Torastudie: Juda en Tamar - Genesis 38:1-25

Torastudie: Juda en Tamar - Genesis 38:1-25

In Genesis 38:1-25 wordt verteld hoe Tamar op een listige manier zwanger wordt van haar schoonvader Juda. Aanvankelijk was Tamar getrouwd met Er op advies van Juda. Maar omdat hij het misnoegen wekte…
Torastudie: Jozef naar Egypte - Genesis 37:1-35

Torastudie: Jozef naar Egypte - Genesis 37:1-35

In Genesis 37:1-35 staat het verhaal over Jozef. Jozef werd door zijn broeders geminacht omdat hij door zijn vader Jakob werd voorgetrokken. Toen hij dromen vertelde waarin duidelijk werd dat de broed…
Torastudie: Dood Rachel en Izaäk - Genesis 35:8-22 en 36:12

Torastudie: Dood Rachel en Izaäk - Genesis 35:8-22 en 36:12

In Genesis 35:8-22 wordt verteld over de dood van Rachel. Jakob (Israël) richt voor Rachel een steen op bij het graf dat langs de weg naar Bethlehem ligt. In Genesis 36:12 staat geschreven over Timna…
Torastudie: Simeon/Levi wreken Dina - Genesis 34:1-26

Torastudie: Simeon/Levi wreken Dina - Genesis 34:1-26

Dina wordt verkracht door Sichem, de zoon van de Heviet Hemor, de vorst van het land. De broers van Dina, Simeon en Levi, nemen wraak. Zij bedriegen Sichem en zijn vader Hemor. Zij vertellen hen dat z…
Torastudie: De verkrachting van Dina - Genesis 34:1-2

Torastudie: De verkrachting van Dina - Genesis 34:1-2

En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob had gebaard, ging uit om te zien naar de dochters des lands. Toen zag haar Shechem, de zoon van Chamor, de Chiwiet, de vorst van het land; en hij naam haar,…
Torastudie: Jakob ontmoet Ezau weer - Genesis 33:3-19

Torastudie: Jakob ontmoet Ezau weer - Genesis 33:3-19

In Genesis 33:3-19 vindt de verzoening plaats tussen Jakob en Ezau. Ezau stelt aan Jakob voor om bij hem te komen wonen, maar Jakob gaat daar niet op in. Waarom niet? Omdat Jakob de missie voort moest…
Torastudie: Jakob vecht met de engel - Genesis 32:2-27

Torastudie: Jakob vecht met de engel - Genesis 32:2-27

In Genesis 32:2-27 vreest Jakob Ezau te ontmoeten. Hij stuurt van tevoren een geschenk naar Ezau om hem gunstig te stellen. Voordat Jakob Ezau daadwerkelijk ontmoet heeft hij eerst nog een gevecht met…
Torastudie: Jakob vlucht - Genesis 30:21-43 en 31:2-43

Torastudie: Jakob vlucht - Genesis 30:21-43 en 31:2-43

In Genesis 30:21-43 wordt verteld hoe Jakob zijn veestapel wist te vergroten. In Genesis 31:2-43 staat hoe Jakob Laban ontvlucht. Laban gaat Jakob echter achterna. Laban voelt zich misleid en zegt teg…
Torastudie: Jakob bij Laban - Genesis 28:22 en 29:13-34

Torastudie: Jakob bij Laban - Genesis 28:22 en 29:13-34

Genesis 28:22 vertelt dat de steen die Jakob heeft opgericht na zijn droom over de ladder, een huis Gods zal wezen. In Genesis 29:13-34 wordt verteld hoe Jakob voor Laban werkt om met Rachel te kunnen…
Torastudie: Jakobs droom - Genesis 28:10-18

Torastudie: Jakobs droom - Genesis 28:10-18

In Genesis 28:10-18 wordt verteld over Jakobs droom te Bethel. Hij droomde over een ladder die van de aarde naar de hemel reikte. Engelen klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder. God vertelde…
Torastudie: Izaäks zegen - Genesis 27:11-22 en 28:9

Torastudie: Izaäks zegen - Genesis 27:11-22 en 28:9

In Genesis 27:11-22 ontsteelt Jakob de vaderlijke zegen van Ezau. Jakob wordt hierbij geholpen door zijn moeder Rebekka, die in hem een waardigere opvolger ziet in de voortzetting van de missie van Ab…
Torastudie: Izaäk - Genesis 26:2-22 en 27:1-2

Torastudie: Izaäk - Genesis 26:2-22 en 27:1-2

In Genesis 26:2-22 gaat over Izaäk bij de Filistijnen. Hij graaft opnieuw waterbronnen die Abraham eerder had gegraven en waren dichtgestopt door Filistijnen. Er ontstond een twist over twee putten me…
Torastudie: Dood Abraham/ Zonen Izaäk Genesis 25:1-29

Torastudie: Dood Abraham/ Zonen Izaäk Genesis 25:1-29

In Genesis 25:1-29 wordt de dood van Abraham en de geboorte van Jakob en Ezau besproken. Wanneer Abraham de leeftijd van 175 jaar heeft bereikt, overlijdt hij. Hij wordt begraven in de Spelonk van Mac…
Torastudie: Huwelijk Izaäk en Rebekka - Genesis 24:42-67

Torastudie: Huwelijk Izaäk en Rebekka - Genesis 24:42-67

In Genesis 24:42-67 wordt verteld hoe de knecht Eliëzer Rebekka ontmoette. Volgens het plan van God werd Rebekka de vrouw van Izaäk. Ook hier zien we weer hoe God de geschiedenis van de mens bepaalt.…
Torastudie: Rebekka - Genesis 24:1-36

Torastudie: Rebekka - Genesis 24:1-36

In Genesis 24:1-36 wordt verteld hoe Eliëzer, de dienstknecht van Abraham, op zoek gaat naar een vrouw voor Izaäk. Eliëzer trekt met tien kamelen naar Mesopotamië, het oude land van Abraham, en komt t…
Torastudie: Sara's dood & begrafenis - Genesis 23:1-16

Torastudie: Sara's dood & begrafenis - Genesis 23:1-16

In Genesis 23:1-16 komt de dood en begrafenis van Sara aan de orde. Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron. Abraham vraagt aan de Hethieten om een graf voor zijn vrouw. Abraham heeft een voorkeur v…
Torastudie: Ismaël en Izaäk - Genesis 21:12 en 22:14

Torastudie: Ismaël en Izaäk - Genesis 21:12 en 22:14

In Genesis 21 wordt verteld dat na de geboorte van Izaäk Sara aan Abraham verzoekt om Hagar en Ismaël te verdrijven. In Genesis 22 wordt Abrahams geloof op de proef gesteld. Abraham krijgt van God de…
Torastudie: Zonde Sodom en Gomorra - Genesis 18:20-23

Torastudie: Zonde Sodom en Gomorra - Genesis 18:20-23

In Genesis 18:20-23 zegt God tegen Abraham dat de zonde van Sodom en Gomorra zeer groot is. Abraham vroeg echter aan God of deze de rechtvaardigen wilde verdelgen samen met de goddelozen. Deze vraag v…
Torastudie: Vernietiging Sodom - Genesis 18:20-19:1

Torastudie: Vernietiging Sodom - Genesis 18:20-19:1

In Genesis 18:20 meldt God aan Abraham dat de zonden van Sodom en Gomorra zeer zwaar zijn. In Genesis 19:1 komen de twee engelen in Sodom aan. In dit artikel aandacht voor de zonden van Sodom en Gomor…
Torastudie: God belooft Abraham zoon - Genesis 18:1-19

Torastudie: God belooft Abraham zoon - Genesis 18:1-19

In Genesis 18:1-19 komt God bij Abraham op bezoek. Drie mannen (engelen) vertellen namens God dat Abraham een zoon zal krijgen. Sara moet erom lachen gezien haar oude leeftijd. Daarna vertrekken de ma…
Torastudie: Geboorte Joods geloof - Genesis 12:2

Torastudie: Geboorte Joods geloof - Genesis 12:2

Hoe kwam het Joodse geloof tot stand? Dit is te lezen in Genesis (12:2) 'En God zei tegen Abraham: "Ga van je land, je geboorte plaats en je vaders huis..." Waar kan dit mee vergeleken worden? De Midr…
Torastudie: De Zondvloed - Genesis 7:11

Torastudie: De Zondvloed - Genesis 7:11

In Genesis 7:11 staat: 'In het zeshonderdste jaar van het leven van Noach.....braken los al de wellen van de grote afgrond en openden zich de sluizen van de hemel.' Dit betekent volgens de Kabbala dat…
Torastudie: Verbond Abraham - Genesis 16:7-11 en 17:5

Torastudie: Verbond Abraham - Genesis 16:7-11 en 17:5

Abrams naam verandering, tezamen met zijn besnijdenis en verbond met God, markeerde een duidelijk keerpunt in zijn leven. Tot dit punt was Abrahams leven zijn spirituele relatie met God; vanaf nu werd…
Torastudie: Belofte God aan Abram - Genesis 15-16:1

Torastudie: Belofte God aan Abram - Genesis 15-16:1

In Genesis 15-16:1 belooft God aan Abram hem nageslacht te geven. God sloot een verbond met Abram wanneer God vertelt dat het nageslacht van Abram het land zal krijgen tussen de Nijl en de Eufraat. Om…
Torastudie: Abram en Lot - Genesis 12:11 en 14:23

Torastudie: Abram en Lot - Genesis 12:11 en 14:23

In Genesis 12:11 komt Abram in Egypte aan. Nadat hij weer uit Egypte trekt lezen we in hoofdstuk 13 van Genesis dat Abram en Lot zich van elkander scheiden vanwege ruzie over de grond. Abram laat Lot…
Torastudie: God geeft Abram Kanaän - Genesis 12:6-8

Torastudie: God geeft Abram Kanaän - Genesis 12:6-8

In Genesis 12:6-8 kunnen we lezen dat God aan Abram het land Kanaän schenkt voor hem en zijn nageslacht (het Joodse Volk). Als dank bouwt Abram een altaar en brengt een offer aan God. Het Land Israël…
Torastudie: De roeping van Abram - Genesis 12:1-5

Torastudie: De roeping van Abram - Genesis 12:1-5

In Genesis 12:1-5 krijgt Abram de opdracht om Ur der Chaldeeën (Casdim), waar afgoden worden gediend, te verlaten en zich te vestigen in Kanaän. Abram realiseert zich dat er slechts Eén God is die het…
Torastudie: Noach, Sem, Cham en Jafet - Genesis 9:20-23

Torastudie: Noach, Sem, Cham en Jafet - Genesis 9:20-23

In Genesis 9:20-23 wordt een stukje behandeld dat gaat over Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafet. Noach plantte een wijngaard en dronk wijn. Hij werd zo dronken dat hij zich ontblootte in zijn tent.…
Torastudie: De Toren van Babel - Genesis 11:4-5

Torastudie: De Toren van Babel - Genesis 11:4-5

In Genesis 11:4-5 wordt verteld over de Toren van Babel. De mensen wilden een toren bouwen die reikte tot aan de hemel. Zij wilden naam maken om de continuïteit van het menselijke ras te laten voortbe…
Torastudie: Noach en de Ark - Genesis 6:9-14

Torastudie: Noach en de Ark - Genesis 6:9-14

In Genesis 6:9-14 wordt verteld dat Noach de enige rechtvaardige is op aarde. God besluit om de mensheid te vernietigen. Alleen Noach en zijn familie (de zonen Sem, Cham en Jafeth) zullen worden gespa…
Torastudie: Noach en de Zondvloed - Genesis 7-9

Torastudie: Noach en de Zondvloed - Genesis 7-9

Genesis 7:1-9:6 vertelt over Noach en de Zondvloed. Nadat Noach de Ark klaar heeft gemaakt (het duurde 120 jaar), krijgt Noach de opdracht van God de Ark binnen te gaan. De Zondvloed begint. Het gaat…
Torastudie: God berouwt de mens - Genesis 5:1 en 6:6

Torastudie: God berouwt de mens - Genesis 5:1 en 6:6

In Genesis 5:1 en Genesis 6:6 komen respectievelijk het geslachtsregister van Adam en het berouw van God over de schepping van de mens aan de orde. Het begrip berouw toegepast op de tijdloze God, bete…
Torastudie: De vrije wil - Genesis 3:18-22

Torastudie: De vrije wil - Genesis 3:18-22

In Genesis 3:18-22 merkt G'd op dat de mens een vrije wil heeft die kan kiezen tussen goed en kwaad. Dit concept is een fundamenteel principe en een pilaar van de Tora en zijn geboden. De mens is daar…
Torastudie: Kaïn en Abel - Genesis 4:1-10

Torastudie: Kaïn en Abel - Genesis 4:1-10

In Genesis 4:1-10 lezen we over Kaïn en Abel. Eva werd eerst zwanger van Kaïn en daarna van Abel. Kaïn werd landbouwer en Abel werd schaapsherder. Toen zij beiden een offer brachten aan G'd, werd het…
Torastudie: Boom der Kennis - Genesis 3:6-9

Torastudie: Boom der Kennis - Genesis 3:6-9

In Genesis 3:6-9 wordt beschreven hoe eerst Eva en daarna Adam eten van de Boom der Kennis. G'd zal nimmer openbaren wat de Boom der Kennis was. We weten dus niet of het om een appelboom ging of een a…
Torastudie: Hof van Eden - Genesis 2:15

Torastudie: Hof van Eden - Genesis 2:15

Nu nam de Eeuwige G'd de mens en plaatste hem in de hof Eden, om die te bebouwen en om die te bewaken (Genesis 2:15). Dit vers geeft aan wat te doen en wat niet te doen. Volgens de Zohar (kabbalistisc…
Torastudie: Schepping van het Paradijs - Genesis 2:2-21

Torastudie: Schepping van het Paradijs - Genesis 2:2-21

In Genesis 2:2-21 wordt gemeld dat G'd met de Schepping klaar was. En G'd rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij had gedaan. Hij plaatste de mens in de hof van Eden om die te bebouwen en om…
Torastudie: Schepping mens - Genesis 1:27-31

Torastudie: Schepping mens - Genesis 1:27-31

Genesis 1:27-31 gaat verder met de Schepping van de mens. G'd schiep de mens naar zijn evenbeeld. Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. G'd schiep de eerste mens als een tweezijdig schepsel één mann…
Torastudie: Schepping aarde en hemel - Genesis 1:6-16

Torastudie: Schepping aarde en hemel - Genesis 1:6-16

Genesis 1:6-16 gaat verder met de tien uitspraken van de Schepping. Het water wordt gescheiden en de aarde gevormd. Twee grote hemellichamen, de zon en de maan, verschijnen aan het firmament. Het zegt…
Torastudie: Schepping volgens Kabbala - Genesis 1:1-4

Torastudie: Schepping volgens Kabbala - Genesis 1:1-4

'In het begin van Elohiems schepping van hemel en aarde, de aarde was Tohu en Bohu, donkerte over de diepte, een geest van Elohiem zweefde over de oppervlakte van de wateren. Elohiem zei: "Er zal lich…
Torastudie: Schepping en de Messias - Genesis 1:2

Torastudie: Schepping en de Messias - Genesis 1:2

De Tora begint met het bekende: "In den beginne schiep G'd de hemel en de aarde". Minder bekend is het tweede vers: "De aarde nu was woest en ledig, en duisternis boven de oppervlakte van den afgrond,…
Torastudie: Schepping door tien uitspraken - Genesis 1:2-5

Torastudie: Schepping door tien uitspraken - Genesis 1:2-5

De wereld werd geschapen door tien uitspraken. Wat leert dit ons? Zeker, het kon geschapen worden in één enkele uitspraak, Echter, dit is om de slechten aansprakelijk te stellen voor de vernietiging v…
Torastudie: Schepping hemel en aarde - Genesis 1:1

Torastudie: Schepping hemel en aarde - Genesis 1:1

'In den beginne schiep G'd de hemel en de aarde'. Zo begint de Tora. Over G'd en de schepping is en wordt veel gediscussieerd. Vaak gaat het om de vraag of G'd daadwerkelijk de Schepper is. In het Jod…
Gepubliceerd door Jehoeda op 31-10-2009, laatst gewijzigd op 06-07-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties